การบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน ศักยภาพด้านพื้นที่ตั้ง และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคที่ส่งผลต่อการพัฒนา เขตเศรษฐกิจพิเศษ

Main Article Content

ปณต แสงเทียน
ณรงค์ กุลนิเทศ
สุดาวรรณ สมใจ

บทคัดย่อ

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจัดการ นโยบาย สนับสนุน ศักยภาพด้านพื้นที่ตั้ง ความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาค และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) ศึกษาอิทธิพลของการบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน ศักยภาพด้านพื้นที่ตั้ง และความเชื่อมโยงใน ระดับภูมิภาค ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใช้การวิจัยแบบผสมผสาน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่มีภูมิลำเนา ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย 300 คน โดยการสุ่มแบบกลุ่ม ตามสัดส่วนของ ประชาชนใน 7 ตำบลของอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติพรรณนาและแบบจำลองสมการโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล สำคัญ 8 คน คัดเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบันมีการกำหนดพื้นที่เพื่อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่การแบ่งเขตพื้นที่ อุตสาหกรรมยังไม่ชัดเจน และหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่มีส่วนในการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า การบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน ศักยภาพด้านพื้นที่ตั้ง และความเชื่อมโยงในระดับ ภูมิภาค มีความสำคัญกับความสำเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2) การบริหารจัดการ นโยบายสนับสนุน และความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคมีอิทธิพลต่อการ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความเชื่อมโยงระดับภูมิภาคมีอิทธิพล ทางตรงสูงสุดต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผลการวิจัยครั้งนี้ มีประโยชน์ต่อภาครัฐในการนำไปใช้เป็น แนวทางในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การจัดให้มีระบบ ขนส่งและขนถ่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ใช้ข้อมูลสารสนเทศ และการบริการแบบรวมศูนย์ มีความยืดหยุ่น ในการใช้กฎหมาย สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อากร สนับสนุนการเพิ่มการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การสร้างเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว และขยายเขตการค้าโดยเฉพาะเขตการค้าชายแดนเพื่อนำไปสู่ ความสำเร็จของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Abrahamian, A., & Melvin, C. (2015). North Korea’s Special Economic Zones: Plans vs. Progress. A 38 North Special Report, 23 (November).

Asian Development Bank. (2016). The Role of Special Economic Zones in Improving the Effectiveness of GMS Economic Corridors. Philippines: Asian Development Bank.

Chiang Rai Provincial Statistical Office. (2014). A number of populations separated by age Chiang Khong District Chiang Rai province. Retrieved May 14, 2018, from http://chiangrai.old.nso.go.th/nso/project/search/result_by_department.jsp.

Hansuebsai, C. (2013). Stories from Senator Special Economic Zone “Mae Sot”. Substance Senate, February 2013.

International Institute for Trade and Development (ITD). (2014). Guidelines and measures for the development of special economic zones in the vertical area Thai border. Bangkok: International Institute for Trade and Development.

Lan, L.T., & Viet, N. D. (2018). Factors Affect Investment Decisions of Enterprises into Vietnam’s Economic Zones. Journal of Global Economics, 6(1), 1-6.

Makabenta, M. P. (2002). FDI Location and Special Economic Zones in the Philippines. Review of Urban & Regional Development Studies, 14(1), 59-77.

OXFAM. (2017). Responsible Investment in Myanmar Lessons from experiences of SEZs Developments. OXFAM Discussion Paper, January.

Pakdeenurit, P., & Suthikarnnarunai, N. (2014). Key Success Factor of Special Economic Zone for Thailand. Proceeding of the International Multi Conference of Engineers and Computer Scientists, IMECS, II, March 12-14, 2014, Hong Kong.

Republic of Botswana. (2010). Special Economic Zone Policy for Botswana. Botswana: Ministry of Trade and Industry.

Rustidja, E. S., Purnamawat, A., & Setiawati, R. (2017). Investment Promotion for Economic Development of Special Economic Zone: Study of Sez Mandalika and Bitung in Indonesia. European Journal of Economics and Business Studies, 3(2), 138-147.

Secretariat of the House of Representatives. (2014). Summary of economic reform issues in Thailand. Bangkok: Office of Secretariat of the House of Representatives

Secretary, Special Economic Development Zone Policy Committee, NESDB (2017). Progress Report Special Economic Development Zone Development (April 2017). Retrieved April 21, 2017, from http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=6612

Strategic and Security Research Studies Division. (2015). factors of success – failure Special economic development. Document analysis of the situation, Strategy, and Security, 17(58).

Tao, Y., Yuan, Y., & Li, M. (2016). Chinese Special Economic Zones: Lessons for Africa. Africa Economic brief, 7(6).

The Economist. (2015). Special Economic Zones: Not So Special. April 3. Fact sheet.

The Office of the Board of Investment. (2015). A Guide to investment in the special economic zones. Bangkok: The Board of Investment Vietnam’s Economic Zones. Journal of Global Economics, 6(1), 1-6.

Zeng, D. Z. (2010). Chinese Special Economic Zones: Lessons for Africa. Africa Economic Brief, 7(6), 1-15.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>