เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
(
Academic Journal of Management Technology)

ISSN 3027-8317 (Online)
กำหนดเผยแพร่ : ปีละ 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และ
ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน – ธันวาคม

      วารสารที่จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยตั้งแต่ปี 2567 วารสารมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – เมษายน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และฉบับที่ 3 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม วารสารจัดพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ปิดชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและผู้เขียน)

***วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ รับพิจารณาบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI โดย มุ่งเน้นความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนมีความเสมอภาคกัน และคำนึงถึงคุณภาพของผลงานที่จะตีพิมพ์เผยแพร่*** 
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับข้อมูลวารสาร

Announcements

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิงในวารสาร

2024-05-23

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเขียนอ้างอิงในวารสาร จากเดิมใช้ระบบ APA6th เปลี่ยนเป็นระบบ APA7th ดังตัวอย่าง ที่ลิงค์ https://1drv.ms/w/s!AvDyIdnFRaXwgrQAgn5xGtpSnPxOQA

โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567) เป็นต้นไป

Read more about วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอ้างอิงในวารสาร

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน
					ดู ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2024): มกราคม - เมษายน
เผยแพร่แล้ว: 2024-04-26

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ