กองบรรณาธิการ

เจ้าของ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์            
   
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนาว์ เสาวกูล                รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์
   
บรรณาธิการ
ดร.ภรณี หลาวทอง                                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   
รองบรรณาธิการ
ดร.กมลทิพย์  ปริชาตินนท์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
   
บรรณาธิการผู้ทรงคุณวุฒิ  
รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิษฐา ทรรพนันทน์          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต อู่อ้น          มหาวิทยาลัยศรีปทุม
รองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
รองศาสตราจารย์ ดร.จงรักษ์ หงษ์งาม   มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ สิทธิจิรพัฒน์           มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพงศ์ วงศ์ไชย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ รอดพ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
ดร.รพี  พงษ์พานิช มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ดร.กันตภพ  บัวทอง มหาวิทยาลัยนครพนม
   
ทีมสนับสนุนงานวารสาร  
ดร.ศุภรัตน์  วัลลกานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อาจารย์ณัฐพงษ์  วงศ์วรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
อาจารย์วราภรณ์  ศรสุรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
นางศรอนงค์ นามเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์