ประกาศเปิดรับบทความตีพิมพ์ปี 5 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567)

2024-01-02

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ฉบับปี 5 ฉบับที่ 1 (ประจำเดือนมกราคม – เมษายน 2567) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

📝ตั้งแต่ปี 2567 วารสารจะปรับกำหนดการตีพิมพ์ปีละ 3 ฉบับ ได้แก่

▪️ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม -  เมษายน
▪️ฉบับที่ 2 ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม
▪️ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม

📝บทความที่ส่งเข้ามา จะได้รับการประเมินคุณภาพของผลงานทางวิชาการ โดยผู้ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ท่าน จะพิจารณาแบบปกปิดรายชื่อ  ทั้งผู้เขียนบทความ ผู้ประเมิน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Double Blind Review) ทั้งนี้ วารสารจะดำเนินงานตามกรอบจริยธรรมการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการ (Publication Ethics) อย่างเคร่งครัด


🗂️สามารถจัดส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
👉 ข่อมูลเพิ่มเติม

#วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ📜📗📒