วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online)

2024-04-30

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ISSN (Online)
เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ TCI เกี่ยวกับวารสารมีการจดทะเบียน ISSN
ที่ถูกต้องกับชื่อภาษาอังกฤษของวารสาร
จากเดิม ISSN: 2730-2989 (Online) เปลี่ยนเป็น ISSN: 3027-8317 (Online)
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน 2567) เป็นต้นไป