การส่งบทความ

เข้าสู่ระบบ หรือ  ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

รายการตรวจสอบก่อนส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้เขียนต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้เขียนกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด
  ☑ บทความนี้ไม่เคยผ่านการตีพิมพ์ หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาจากวารสารอื่น
  ☑ บทความเตรียมในรูปแบบของไฟล์ Microsoft Word
  ☑ บทความใช้รูปแบบการอ้างอิงตามที่วารสารกำหนด
  ☑ บทความนี้ได้รับความยินยอมจากผู้เขียนทุกคน
  ☑ บทความนี้ไม่ซ้ำซ้อน หรือละเมิดลิขสิทธิ์จากผลงานเขียนของผู้อื่น

 

คำแนะนำในการเตรียมบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
(Author Guideline for Academic Journal of Management Technology)

ผู้เขียนจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเสนอบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์โดยเคร่งครัด

      1.ประเภทของบทความที่ตีพิมพ์
          1.1 บทความวิจัย (Research article) เป็นบทความที่ได้มาจากงานวิจัย
          1.2 บทความวิชาการ (Academic article) เป็นบทความที่มีลักษณะดังนี้
                1.2.1 Literature review เป็นบทความจากการทบทวนเอกสาร ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยหลาย ๆ ครั้ง ถือเป็นบทความที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
                1.2.2 Professional practice เป็นบทความที่ได้มาจากประสบการณ์ หรือความชำนาญของผู้เขียน
                1.2.3 Technical paper เป็นบทความที่นำเสนอกระบวนการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบภาคสนาม หรือเทคนิคการวิเคราะห์ใหม่ๆ
                1.2.4 Policy paper เป็นบทความเกี่ยวกับนโยบายด้านต่าง ๆ ของหน่วยงาน

      2.ส่วนประกอบของบทความ
          2.1 บทความวิจัย
                 2.1.1 ส่วนนำ
                           - ชื่อเรื่อง (Title) ชื่อเรื่องต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น กะทัดรัด และชี้ถึงเป้าหมายหลักของการวิจัย ความยาวไม่ควรเกิน 100 ตัวอักษร
                           - ชื่อผู้เขียน (Authors) ต้องระบุชื่อและนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผู้เขียนทุกคน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้านามหรือชื่อตำแหน่งหน้าชื่อ สำหรับผู้ที่เป็นผู้เขียนหลักให้ใส่เครื่องหมายดอกจันทร์ไว้ท้ายนามสกุล และตัวเลขยก ให้เขียนไว้ต่อท้ายนามสกุล เพื่อระบุที่อยู่ของผู้เขียน
                           - ที่อยู่ (Address)  ระบุชื่อหน่วยงาน/สังกัด และสถานที่ติดต่อโดยละเอียด  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เขียนประสานงาน (Corresponding Author) ด้วยการระบุ E-mail address ที่สามารถติดต่อได้
                          - บทคัดย่อ (Abstract) ต้องมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรสั้น ตรงประเด็น ครอบคลุมสาระสำคัญของการศึกษาวิจัย ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการวิจัย และการอภิปรายผล เป็นต้น กำหนดให้มีความยาวได้ไม่เกิน 300 คำ
                          - คำสำคัญ (Keywords) ให้ระบุทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ถัดจากบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 - 5 คำ
                   2.1.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
                          - บทนำ (Introduction) ควรบอกความเป็นมาและเหตุผลของการศึกษาวิจัย รวมทั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัย
                         - ทบทวนวรรณกรรม (Literature Review) การค้นคว้าเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการศึกษา ตัวแปรทีใช้ในการวิจัย สมมติฐานการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย
                         - วิธีดำเนินการวิจัย (Methodology) ควรอธิบายเครื่องมือและวิธีการดำเนินการวิจัยให้ชัดเจน
                         - ผลการวิจัยและอภิปรายผล (Results and Discussion) ควรอธิบายผลการวิจัยอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และนำผลการวิจัยที่ได้มาอภิปรายทั้งที่เป็นและไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยเชื่อมโยงผลเพื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือให้ความเห็นบนพื้นฐานหลักการทฤษฎี
                         - สรุปและข้อเสนอแนะ (Conclusions and Suggestion) ควรสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษาวิจัย รวมทั้งประโยชน์ในการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยที่ได้ พร้อมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในขั้นต่อไป
                        - กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) (Acknowledgement) ระบุสั้น ๆ กล่าวถึงแหล่งทุนที่ได้รับการสนับสนุน ขอบคุณหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ๆ ที่สำคัญ
                      - เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA 7th ซึ่งการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายเนื้อหา ใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่รายการอ้างอิง ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือเป็นภาษาไทย ให้ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

          2.2 บทความวิชาการ
                 2.2.1 ส่วนนำ  มีส่วนประกอบเหมือนบทความวิจัย
                 2.2.2 ส่วนเนื้อเรื่อง
                           - บทนำ (Introduction) เป็นส่วนของเนื้อหาที่มาของเหตุผล และวัตถุประสงค์ของการเขียนบทความ
                            - วิธีดำเนินการวิจัย/ระเบียบวิธีวิจัย/Research Methodology
                            - ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) ให้บอกวัสดุอุปกรณ์และ/หรือวิธีการวิจัย (Materials and Methods) ซึ่งมีรายละเอียดการศึกษา การวิเคราะห์ และการดำเนินการที่กระชับและชัดเจน
                            - ผลการศึกษา/ผลการดำเนินการ (Results) ควรนำเสนอผลอย่างชัดเจน ตามประเด็น โดยลำดับตามหัวข้อที่ศึกษาหรือดำเนินการ
                            - สรุป (Conclusions) สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการศึกษา
                           - เอกสารอ้างอิง (References) ใช้รูปแบบการอ้างอิง APA 7th ซึ่งการอ้างอิงทั้งในเนื้อหาและท้ายเนื้อหา ใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด กรณีที่รายการอ้างอิง ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือเป็นภาษาไทย ให้ผู้วิจัยแปลเป็นภาษาอังกฤษ

           3.การเขียนเอกสารอ้างอิง
                เอกสารอ้างอิง ให้อ้างอิงตามรูปแบบ APA 7th (เริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1) โดยมีรายละเอียดและตัวอย่างตามไฟล์นี้ รูปแบบและตัวอย่างการเขียนเอกสารอ้างอิง

           4.การส่งต้นฉบับบทความ
                    ผู้เขียนสามารถ Download Template ของบทความได้ดังนี้
                         - Template บทความวิจัย
                         - Template บทความวิชาการ

ติดต่อสอบถามข้อมูล
           ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่   https://www.tci-thaijo.org/index.php/jomt   หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  แผนกวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เลขที่ 145 หมู่ที่ 15 ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ 044-513236 ต่อ 3005 หรือต่อ 3020, 081-5494010, 098-8639147  อีเมล์ FMTJournal@rmuti.ac.th

เอกสารดาวน์โหลดข้อมูลการส่งบทความ