เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ
(
Academic Journal of Management Technology)

ISSN 2730-2989 (Online)

      วารสารที่จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จำนวน 2 ประเภทบทความ ได้แก่ บทความวิจัยและบทความวิชาการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยวารสารออกปีละ 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม วารสารจัดพิมพ์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) และบทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยประเมินแบบ Double-Blind Peer Review (ปิดชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความและผู้เขียน)

***วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ รับพิจารณาบทความที่เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพของ TCI โดย มุ่งเน้นความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้องตามหลักวิชาการ หลักศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ สามารถตรวจสอบได้ ไม่เลือกปฏิบัติ ทุกคนมีความเสมอภาคกัน และคำนึงถึงคุณภาพของผลงานที่จะตีพิมพ์เผยแพร่*** 
เอกสารดาวน์โหลดเกี่ยวกับข้อมูลวารสาร

Announcements

ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ

2023-11-29

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
           วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ  จะเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
                   - บทความภาษาไทย 3,000 บาท  
                  - บทความภาษาอังกฤษ 4,500 บาท

การชำระเงิน
          ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความในเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ  ตามข้อกำหนดของวารสาร หากผ่านการพิจารณาบทความเบื้องต้น โดยทางวารสารจะแจ้งให้ผู้ส่งบทความชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารก่อนการตรวจประเมินคุณภาพบทความ

ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียม
โอนเงินค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ ผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
ชื่อ บัญชี xxxx
เลขที่บัญชี xxx-x-xxxxx-x
ประเภทบัญชี xxxx
ธนาคาร xxxx สาขา xxxx
(ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมหลังจากได้รับแจ้งจากวารสารเท่านั้น)
เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว กรุณาจัดส่งหลักฐานการชำระเงินที่อีเมล FMTJournal@rmuti.ac.th
โดยระบุ 1) ชื่อ - สกุล ผู้นิพนธ์ 2) ชื่อบทความ 3) สลิปการโอน

หมายเหตุ: การชำระค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์วารสารทุกรายการ เป็นค่าดำเนินการของวารสาร ซึ่งหากบทความของท่านไม่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน และถูกปฏิเสธการลงตีพิมพ์ ทางวารสารจะไม่คืนเงินค่าตีพิมพ์วารสารดังกล่าว ขอให้ผู้เขียนบทความ รับทราบ ก่อนที่จะส่งบทความ เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ 

Read more about ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ

ฉบับปัจจุบัน

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน
					ดู ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน
เผยแพร่แล้ว: 2023-06-20

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย

ดูทุกฉบับ