แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสาร

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ (Academic Journal of Management Technology) ISSN 3027-8317 (Online) เป็นวารสารที่จัดทำโดยคณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร การให้บริการ และกระบวนการทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านโปรดตอบแบบประเมินความพึงพอใจวารสารตามแบบฟอร์มนี้ แบบประเมิน