เผยแพร่แล้ว: 2024-02-08

นวัตกรรมการบริหารจัดการเกษตรแปลงรวมในพื้นที่สาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดบุรีรัมย์

-

อาจารย์บัญชา นวนสาย, อาจารย์ ดร.เอกพล แสงศรี; ผศ.ดร.เทพพร โลมารักษ์, ผศ.ดร.คคนางค์ ช่อชู; อาจารย์ ภาวิดา แสนวันดี

39-49

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวทางน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กรณีอ่างเก็บน้ำห้วยระไซร์ ตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ศิวาพร พยัคฆนันท์, รุจิเรศ รุ่งสว่าง, หทัยชนก รัตนถาวรกิติ, ฐานิดา สิทธิเสือ, คเชนทร์ วัฒนโกศล

87-98