เผยแพร่แล้ว: 2018-05-03

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการวัดเพื่อส่งเสริมการเข้าวัดวันอาทิตย์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 1

พระสุรเชษฐ์ หนูเอี่ยม หนูเอี่ยม, สำเนำว์ ขจรศิลป์, บุญเรียง ขจรศิลป์

1-14

รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

สุกานดา นาคะปักษิณ, อารีย์ นัยพินิจ, ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร, ภัทรพงษ์ เกริกสกุล

209-220

การเมืองเรื่องพระพุทธรูป

พระสุธีวีรบัณฑิต (โชว์ ทสฺสนีโย), พระอุดมสิทธินายก (กำพล คุณงกโร), พระมหาสุนันท์ สุนนฺโท, ประเสริฐ ธิลาว ธิลาว

241-256