ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายใน ของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

Main Article Content

มาลีรัตน์ พัฒนตั้งสกุล
กนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีวัตถุประสงค์คือ (๑)  เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (๒) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (๓) เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านบุคคลและด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ที่มีต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และ (๔) เพื่อศึกษารวบรวมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้รับตรวจและกลุ่มผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน ๓๙๘ คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน การใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารแบบ
กึ่งโครงสร้าง ผู้วิจัยได้นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย หาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ ในการวิเคราะห์แปลผลและนำเสนอผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุมากกว่า ๔๐ ปี สมรส ระดับการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานปฏิบัติการ มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า ๑๐ ปีขึ้นไป และมีหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันด้านการตรวจสอบภายใน โดยมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับปัจจัยการตรวจสอบภายในสมัยใหม่โดยรวมอยู่ในระดับสูงทุกด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนางานให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลตนเอง ด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ และมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวมอยู่ในระดับสูง ตามลำดับดังนี้ ด้านการลดโอกาสที่จะเกิดความสูญเสียจากการดำเนินงาน ด้านการควบคุมภายในที่ดี ด้านการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน


ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด สาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา สถานภาพการทำงาน ตำแหน่งงานในปัจจุบัน ประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ และปัจจัยด้านบุคคลเกี่ยวกับหน้าที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันแตกต่างกันมีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในที่ไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ด้านการตรวจสอบภายในสมัยใหม่ พบว่า ด้านการพัฒนางานตรวจสอบให้ทันสมัยและตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กร ด้านการตรวจสอบตามผลการประเมินความเสี่ยง
ด้านการตรวจสอบแบบมีส่วนร่วมและการประเมินผลตนเอง  และด้านการตรวจสอบในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์ มีผลต่อประสิทธิผลของการตรวจสอบภายในโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ส่วนในด้านปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ พบว่า ปัญหาจากการตรวจสอบภายใน บุคลากรมีจำนวนน้อยกว่าปริมาณงาน ผู้ตรวจสอบภายในขาดความรู้ ไม่มีการพัฒนา อุปสรรค คือ สถานที่-เวลาของหน่วยรับตรวจไม่เอื้ออำนวย ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ข้อเสนอแนะคือ ทีมตรวจสอบภายในควรเรียนรู้พัฒนาเทคนิคใหม่ เร่งสร้างบุคลากรให้มีทักษะ เชี่ยวชาญ ควรวางแผนการดำเนินงานอย่างมีกลยุทธ์รัดกุม รายงานผลการตรวจสอบให้ทันท่วงทีไม่ล่าช้า

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

Jantana Sakhakorn.(2557). Nipanhen Chokchaichana and Silpaporn Srichanpetch, Internal Control and Audit. (1st ed.). Bangkok: P.P.N.Press.
Nantawan Wannadee.(2545). Factors Affecting Duty Performance of Internal Auditing Personnel of Ministry of Education (Master’s thesis). Nonthaburi: Sukhothaitammatirat open University.
Phuriwat Punyawuthiprida. (2556). Legal Measures Concerning Guarantee and Protection of Disabled Persons’ Rights on Performance and Working to Employers. Journal of MCU Social Science Review, 2(2), 178 – 192.
Supot Suntornpornsilp. (2546) .Internal Auditing Accecptance in The View of Members of Internal Auditing Association of Thailand (Master’s Thesis). Bangkok: Srinakarinvirot University,
Tanapakorn Hattasilp. (2556). Effects of New Internal Audits Towards the Success of New Internal Audit of Local Administrative Organizations in Northeast Region (Master’s Thesis). Mahasarakam: Mahasarakam University.
Ussana Patramontree. (2558). New Internal Audit. (4th edition), Bangkok: Jamjuree Products.