ปีที่ 7 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 

วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 3 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2019-06-29

Communication Factors in Holistic Humanized Nursing Care: Evidenced from Integrative Review

Jantima Kheokao, Tassanee Krirkgulthorn, Samuel Umereweneza, Sansanee Seetangkham

609-627

ข้อเสนอเชิงนโยบายแนวทางการพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยหลอมรวม สู่สัมฤทธิผล

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม

อุทัยวรรณ สุกิมานิล, จิตติ กิตติเลิศไพศาล, ชาติชัย อุดมกิจมงคล, ปณิธี การสมดี

628-643

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้ไกล่เกลี่ยต้นแบบเชิงพุทธบูรณาการ

ณัทพล ชินกุลกิจนิวัฒน์, พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส , บรรพต ต้นธีรวงศ์, ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

683-697

การเสริมพลังความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามหลักพุทธธรรม

แววดาว พิมพ์พันธ์ดี, วสุธร ตันวัฒนกุล, กุหลาบ รัตนสัจธรรม, พัชนา ใจดี

737-752

ปัจจัยคัดสรรเชิงพุทธที่มีอิทธิพลต่อสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุ

พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ, พระครูสังฆรักษ์เอกภัทร อภิฉนฺโท, พระปราโมทย์ วาทโกวิโท , คชาภรณ์ คำสอนทา

753-765

การจัดการพฤติกรรมมนุษย์ตาม แนวจริตในพระพุทธศาสนา

ชำนาญ วงรัศมีเดือน, สุวิญ รักสัตย์, ธวัช หอมทวนลม, พระเมธาวินัยรส

766-778

องค์ประกอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล ของเทศบาลนครนครราชสีมา

พระทักษกร แก้วสง่าธนภัท, วิภาวี พิจิตบันดาล, จุมพล หนิมพานิช

779-793

การบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับดีมาก: กรณีศึกษาจังหวัดนครปฐม

สุวลังก์ วงศ์สุรวัฒน์, ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย, วฤษสพร ณัฐรุจิโรจน์

888-898