เผยแพร่แล้ว: 2018-06-28

การศึกษากลวิธีการใช้ภาษาไทยในไลท์โนเวล

จักรพงษ์ เอี่ยมสอาด, สมเกียรติ รักษ์มณี, รุจิรา เส้งเนตร

23-32

การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมและกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อความภักดีของลูกค้าร้านนมสด

หทัยชนก วนิศรกุล, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, บัณฑิต ผังนิรันดร์, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ปวีณา ศรีบุญเรือง

33-50

การสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้า HI-END ในเขตกรุงเทพมหานคร

มนันยา มีนคร, สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, บัณฑิต ผังนิรันดร์, อรุณรุ่ง วงศ์กังวาน, ปวีณา ศรีบุญเรือง

51-64

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์ ของชุมชนบ้านคูบอน ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

พิมพ์พิสุทธิ์ ศรีมณีสวัสดิ์, วรรณภา ประนาเส, ณัฐริกา ลุงไธสง, พรพิมล ตงทอง, สุพัตรา รักการศิลป์, ผกามาศ มูลวันดี

95-104

รูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสัจจะออมทรัพย์ ในเขตพื้นที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อรทัย หนูแก้ว, โชสิตา ลํ่าสัน, มัทนา หวีเกษ, พรรษา หมายประโคน; สุพัตรา รักการศิลป์; ผกามาศ มูลวันดี

113-122