วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย

Vol. 4 No. 2 (2021): July - December 2021

Published: 2021-12-23

View All Issues