Contact

วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี
65/1 หมู่ 6 ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี76000
โทร.032-400-391 โทรสาร. 032-400-391 E-mail : [email protected]

Principal Contact

พระอาคม อาคมธีโร,ดร. หัวหน้ากองบรรณาธิการ
MCU Phetchaburi Buddhist College
Phone 092 - 268 - 2869

Support Contact

พระอาคม อาคมธีโร,ดร.
Phone 092 268 2869