Journal of MCU Phetchaburi Review https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR <p>วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในมิติด้านสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาย่อย คือ ศิลปะและมนุษยวิทยา สังคมศาสตร์ ธุรกิจ การจัดการและการบัญชี ศาสตร์แห่งการตัดสินใจ เศรษฐศาสตร เศรษฐมิติ และการเงิน จิตวิทยา เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจน หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน</p> มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เพชรบุรี en-US Journal of MCU Phetchaburi Review 2773-9295 Authentic assessment in the digital age. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269436 <p>This article aims to disseminate the principles of actual learning measurement and evaluation in the digital age by realistic assessment and teaching and learning methods in the digital age. It is a form of assessment for students to know and understand changes in the digital age. through knowing and understanding digital skills Currently, there is a form of teaching and learning that facilitates and supports students. and enables teachers to manage learning activities and deliver subject matter. through information technology and multimedia systems Although there are popular methods that can increase learning efficiency such as E-Mail, Chat, Social Network, evaluating teaching and learning in the digital age according to real conditions. There is also a need for proper management according to the principles of academic evaluation. to enhance the ability of the learners Therefore, learning assessment should use a variety of assessment methods and gather a variety of data to reflect expected behavior in learners. Authentic assessment tools, such as Google Classroom, Plickers, Socrative etc., are tools to help measure and evaluate learning in a realistic way in the digital age. that can be assessed and provide guidelines for learners to develop themselves Assessments help learners understand their learning objectives. and learning outcome criteria that leads to the achievement of the students themselves<strong>.</strong></p> Sira Prasertsak Arunkamol Juntaros Kanchana Boonsong Nipa Petsom Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 83 99 INNOVATIVE DISRUPTION ERA IMPLEMENTATION IN PROVIDING SERVICES IN BANGKOK METROPOLIS https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/268544 <p>การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาแนวทางการนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ&nbsp; ผู้ให้ข้อมูลสําคัญที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าฝ่ายสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร &nbsp;จำนวน&nbsp; 23&nbsp; คน&nbsp; โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญแบบเจาะจง&nbsp; เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่&nbsp; แบบสัมภาษณ์&nbsp; ทำการวิเคราะห์โดยการสรุปแบบพรรณนาความ</p> <p>ผลการวิจัยพบว่า&nbsp; (1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร ได้แก่&nbsp;&nbsp; ผู้นำ&nbsp; โครงสร้าง วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริหาร การพัฒนาบุคลากร การร่วมมือกับองค์การภายนอก&nbsp; และระบบการให้รางวัลและผลตอบแทน (2) ปัญหาและอุปสรรคของ<br>การนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร&nbsp; พบว่า ระบบราชการและวัฒนธรรมองค์การไม่เอื้อต่อนวัตกรรม&nbsp; ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์&nbsp; บุคลากรขาดความรู้&nbsp; ไม่ยอมรับนวัตกรรม งบประมาณไม่เพียงพอ&nbsp; อุปกรณ์เครื่องมือไม่ทันสมัย และ <br>(3)&nbsp; แนวทางการนำนวัตกรรมยุคดิสรัปชั่นไปปฏิบัติในการให้บริการของกรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ปฏิบัติงานควรทำความเข้าใจนโยบาย ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ&nbsp; นวัตกรรมที่จะนำมาใช้ต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน มีการติดตามและประเมินผล&nbsp; ควรสร้างวัฒนธรรมองค์การเชิงนวัตกรรม&nbsp; สนับสนุนงบประมาณ วัสดุปอุปกรณ์อย่างเหมาะสม พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง สร้างแรงจูง&nbsp; และสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อการให้บริการรูปแบบใหม่</p> Pollawat Suppattarasaet Kamolporn Kalyanamitra Satit Niyomyaht Tassanee Lakkanapichonchat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 1 19 TOURISM DEVELOPMENT IN PATTAYA CITY TO FOR SUPPORTING THE REOPENING OF THE COUNTRY AFTER COVID-19 PANDEMIC https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/268546 <p>This research objectives were (1) to study the situation of tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19, (2) to study the problems and obstacles of tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19, and (3) to study the recommendations for tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19. The research was qualitative.&nbsp; Key informants included government leaders, tourism operators, tourism associations, community leaders, representatives from local community sectors, and 24 people from the general public were selected by purposive selection. The tool used for data collection was an interview form. The data was analyzed by descriptive summary.</p> <p>The results found that (1) the situation of tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19 was development and management of tourist attractions. The entire infrastructure had been developed. There was personnel development at all levels. There were measures to build confidence for tourists, focused on marketing activities throughout the year. There was public relations in both offline and online media. There were measures to help entrepreneurs and enhancing participation and integration of cooperation, (2) the problems and obstacles of tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19 found that the budget was limited. There was concern and lacked of confidence in the economy, lacked of integrated work and participation, laws and regulations were not conducive to operations, labor shortage and lacked of necessary skills including public transport problems were lacking, and (3) the suggestions for tourism development in Pattaya City to support the country's opening after COVID-19 found that personnel skills development, infrastructure development in all dimensions, developed and revitalized tourist attractions ongoing marketing promotion activities, encouraged and opened the opportunity to participate, enhancing the potential of entrepreneurs and building confidence with tourists.</p> Thiti Opasiamkajorn Kamolporn Kalyanamitra Satit Niyomyaht Tassanee Lakkanapichonchat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 20 37 LEGAL MEASURES TO PREVENT AND SUPPRESS ON TRADEMARKS VIOLATION ACTS https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/268914 <p>The objectives of this research was to study legal measures to prevent and suppress Acts violate trade marks by considering (1) proof problems of reputation of trademarks problems) (2) problems of liability from trademark infringement (3) proof problems of damage occurring with general well-known trademarks (4) problems relating to remedies damage (5) problems of prevention and suppression of trademark infringement offenders.</p> <p>The research result revealed that (1) proof of reputations of well-known trademarks under the Trademark Act B.E 2534( 1991), Section 8 (10) not provide any definition or standard to consider trademark (2) problems of&nbsp; liability from trademark infringement that was well-known in general, the law did not directly stipulate that what are the actions that were a trademark violation.(3) proof problems of damage occurring with general well-known trademarks that was well-known in general, the person who had the power to claim for infringement and Previous registers (4) problems relating to remedies damage, the law did not act to direct remedies for real damage.(5)problems of prevention and suppression of offenders who responsible for the lack of knowledge of intellectual property legal expertise.</p> <p>Therefore suggesting an amendment trademark Act B.E 2534 ( 1991) in case of fraud damage, must prove that the owner of a well-known trademark generally had to prove that trademark using of the offender causing some damage and in the case of false damage from advertising, must prove that the display of false or deceptive statements about their products or other people's ,there was a real scam or at least more likely to be a scam and may had a decision to purchase that product.</p> Peerapol Simma Sakul Kamtada Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 38 52 FFECTS OF SONGS AND RHYMES USED TO ENHANCE ENGLISH VOCABULAR FOR 3RD GRADE STUDENTS IN SMALL SCHOOLS: A CASE STUDY OF SAKLONG SCHOOL IN LOMSAK DISTRICT OF PHETCHABUN PROVINCE https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269017 <p>The objectives of this research were 1) to examine the effectiveness of a training package consisting of songs and rhymes in enhancing English vocabulary for 3rd-grade students in small schools, 2) to assess the learning achievement outcomes in terms of English vocabulary for 3rd-grade students, 3) to compare the learning achievement outcomes of 3rd-grade students' English vocabulary between a pretest and a posttest, and 4) to evaluate the level of satisfaction among 3rd-grade students regarding the training package of songs and rhymes used to develop English vocabulary. The study population consisted of 3rd-grade students at Salong School during the first term of the academic year 2022. A purposive sampling technique was employed to select a sample of 20 students from Grade 3 for the study. The data collection instruments included English songs and rhymes with accompanying exercises, a pretest, a posttest, and a satisfaction questionnaire. The collected data were analyzed using E1/E2, frequency, percentage, mean and standard deviation, and t-test. The findings of the study revealed that 1) the utilization of English songs and rhymed words demonstrated an effectiveness rating of 77.83/76.00; 2) the learning achievement outcomes in terms of English vocabulary for 3rd-grade students had an overall score of 75.67 percent, 3) there was a statistically significant difference (p &gt;.01) in the learning achievement of the students; and 4) the students exhibited a high level of satisfaction (&nbsp;=4.91, S.D. = .19). This research provided valuable data on the use of songs and rhymes to develop English vocabulary and its impact on student satisfaction, and also supported the development of cost-effective and beneficial teaching approaches for schools with limited resources.</p> Hathaichanok Anghirun Natchaya Humna Anchana Sriraungrith Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 53 71 FACTORS AFFECTING THE DECISION TO ENGAGE IN PRIVATE BUSINESS OF PRIVATE COMPANIES'EMPLOYEES https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269030 <p>The objectives of this research were 1) to study motivation factors affecting the personal business decisions. 2) To compare private business engagement decisions to the characteristics of private company employees. 3) to study the motivational factors affecting the engagement decisions of private company employees. The sample consisted of 385 private company employees. The instrument used for data collection was a questionnaire. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation, t-test, one-way ANOVA, and multiple regression analysis.The results showed that: 1) Motivating factors, in general, had the highest average level. Private company employees' personal business engagement decisions were found to be at the highest average level. 2) Employees of private companies with different genders, ages, education levels, marital status, and average monthly income made a significant difference in their decision to run their own business with a 0.05 level of significance. 3) 3 motivation factors affecting the decision to run their own business: the demanding aspect, value aspect, motivation aspect, all of which 3 variables could explain the variation in self-employment decision-making of employees of private companies at 37.90%.</p> Piriyakan Kitkanda Tawan Vigripat pornpana srisatanon Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 72 82 STRATEGIES FOR DRIVING AND DEVELOPMENT OF COMPUTATIONAL THINKING SKILLS OF STUDENTS IN BANNONGBOUY SCHOOL UNDER PHETCHABURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269495 <p>Global changes in the 21st century have focusing on developing skills in various areas, one of which is an important skill is problem-solving skills. using computational thinking skills can be used to solve problems step by step and systematically. &nbsp;The researcher conducted this research with the objectives of 1) to study strategies for driving development of computational thinking Skills. 2) to study strategies for development of computational thinking Skills. And 3) to study results of development of computational thinking Skills. The target group was 3 teachers and 45 grade 1-3 students. The tools used in this research were:&nbsp; <br>a manual strategies for driving and development of computational thinking skills of students. &nbsp;Quiz measurement computational thinking Skills of students before and after use strategies for driving development of computational thinking Skills of students and &nbsp;Interview form for research. Instrument consistency the value is between 0.67 - 1.00. Quantitative data analysis was statistical, arithmetic mean, progress percentage, standard deviation.</p> <p>The results of this research were as follows: 1) Strategies used in driving of computational thinking skills of students in Bannongbouy School under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2. There are 3 strategies: Participation Strategy, Empowerment strategy and Integration strategy. 2)Strategies used by teachers development of computational thinking Skills of students is the LIPP strategy, consisting of 4 steps: Learning , Ideas , Plan and Piece and Estimate. 3) The results of developing computational thinking skills before and after the use of strategies for driving and development of computational thinking skills of students in Bannongbouy School under Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 2 it was found that mean before&nbsp; used the strategy&nbsp; was 8.07 the standard deviation was 1.77 and mean after used the strategy was 16.42 the standard deviation was 1.60 and progress percentage&nbsp; to 41.75 The results of the interviews for the opinions of teachers and students found that teachers and students have fun with the activities this handbook is a useful guide that can help developing computational thinking skills and can be further applied to learning in each subject and other activities as well. The findings of this research show that Teachers will be able to develop students with computational thinking skills to succeed. There must be a strategy for drive every strategy together according to the plan set out.</p> Chaiyatis Kunngern Kanchana Boonsong Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 100 116 HISTORY AND KNOWLEDGE OF CULTURAL HERITAGE OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269546 <p>The objectives of this research were 1) to study the history of the Tai-Yuan ethnic group, 2) to analyze the development of the Tin Jok cultural heritage of the Ratchaburi family, and 3) to prepare a historical and development database. It is a qualitative research, including documentary research. by researching documents qualitative research Interviews with 15 key informants and focus group discussions with 10 people were used. The results were as follows: 1. History of Tai-Yuan ethnic group Ratchaburi Province is divided into 3 periods: 1) Thai-Yuan people of the Chiang Saen era 2) Thai-Yuan people of Ratchaburi Has settled on the right bank of the Mae Klong River and 3) various groups of Tai-Yuan people in Ratchaburi today Use the land for farming and building houses. 2. The development of cultural heritage includes 1) Bai Sheng tradition, 2) Khuang tradition, and 3) Boon Klang Ban tradition. Folk games include 1) Joy 2) Tor Kai 3) Phi Or or Phi Kala 4) Phi Sum and 5) Phi Makwak. The beliefs of every Tai-Yuan household. Still respecting the ancestors and dress Tai Yuan people wear cotton sarongs woven with a hand-woven loom and 3. The historical and development database is divided into 3 periods: 1) the original Tai-Yuan ethnic group in the Chiang Saen, Lanna, and Lan Xang periods; 2) the Thai-Yuan ethnic group in Ratchaburi; and 3. ) various Tai-Yuan ethnic groups in Ratchaburi today The large group is in the area of ​​Khu Bua sub-district. There are 9 patterns for Teen Jok fabric: 1) Xia flower pattern 2) Flap pattern 3) Pillow front pattern 4) Flap pattern 5) Flap pattern 6) Xia pattern 7) Flap overlap Hak pattern 8) Hak pattern Pair of birds and9) Khae Sai pattern.</p> Jayadatto Phrakhrusangharak Songphan Thirathammo Phra Maha Kangwan Srikhamthai Sukpinya Anucha Bhalakun Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 117 131 TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN: HISTORY, KNOWLEDGE, PRODUCT DEVELOPMENT AND MARKETING IN BUDDHIST WAY TO INCREASE COMPETITIVENESS https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269547 <p>The objectives of this research were to 1) develop a historical database and development of the Ratchaburi family's Teen Jok Sarong cultural heritage, 2) develop a knowledge management process of the local knowledge of the Ratchaburi family's Teen Jok Sarong livelihood group, 3) develop Buddhist creative products of the Right Livelihood group. Teen Jok Sarong of the Ratchaburi family and 4) Development of marketing innovations in Buddhist way of life of the Ratchaburi family of Teen Jok Sarongs. It is research and development (R&amp;D), including documentary research. Interviews with 15 key informants and focus group discussions with 10 people. The results were as follows: 1. History and development database There are lineages before the year 2347 B.E., the Yonok Chiang Saen Nakhon period, divided into 3 periods: 1) the original Tai-Yuan ethnic group 2) the Thai-Yuan ethnic group in Ratchaburi and 3) the various Thai-Yuan ethnic groups. in Ratchaburi today A large group settled in Khu Bua sub-district. Cultural heritage includes 1) Bai Sheng Tradition 2) Khuang Tradition and 3) Bun Klang Ban Tradition Folk games include 1) Joy 2) Tor Kai 3) Aor or Kala Phi 4) Phi Sum and 5) Phi Makak. There are 9 main beliefs for Teen Jok fabric patterns: 1) Xia flower pattern 2) Kab pattern 3 ) Pillow face pattern 4) Gong Keng pattern 5) Gab Dok Kaew pattern 6) Gong Keng Sia pattern 7) Gab Keng broken pattern 8) Hak Nok Kuo pattern and 9) Khae Sai pattern 2. Knowledge management process of local wisdom has 3 phases. namely 1) the establishment period, 2) the implementation period, and 3) the development period. The model for managing knowledge of local knowledge is 1) household level. There is a teaching system for children and grandchildren to learn how to weave Tin Jok cloth, and 2) the livelihood group/community enterprise level. It was applied to 6 steps: 1) Determination of desired knowledge, 2) Seeking knowledge from outside, 3) Development/creation/integration of knowledge, 4) Transfer/share/distribute/dissemination/exchange of knowledge. 5) application of knowledge and knowledge reuse, and 6) storage/preservation/improvement/inspection. 3. Creative products in the Buddhist way are available in 2 patterns, namely 1) human pattern and 2) fish pattern. Creating added value in 5 areas, namely 1) group leader, 2) product design, 3) wisdom transfer, 4) promotion of government agencies, and 5) product distribution and 4. Buddhist marketing innovation. The goal of the Teen Jok Fabric Society of Ratchaburi family is to create a sustainable product market in 5 ways: 1) increasing the number of patterns on the fabric, 2) reducing the number of patterns on the fabric, 3) developing the Teen Jok fabric into new patterns. 4) the use of natural dyed yarn raw materials and 5) the creation of the logo The group therefore applies the marketing principle "4Ps", namely product, price, distribution. and sales promotion Having the presenters wear various clothes and publicizing them through online media such as Pha Sin Teen Jok page, Ratchaburi.</p> Phrakhru Wateeworawat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 132 148 WISDOM KNOWLEDGE MANAGEMENT OF RIGHT OCCUPATION GROUP OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269548 <p>The objectives of this research were to: 1) study knowledge management of local knowledge of the Teen Jok Sarong Cloth Society of Ratchaburi family; 2) analyze the potential for learning and adaptation according to new technological factors of households and ethnic Tai-Yuan communities. Ratchaburi Province, and 3) to develop a knowledge management model of local wisdom of the Teen Jok Sarong Cloth Association of the Ratchaburi family. It is a qualitative research, including documentary research. Used to research books, documents and related research. qualitative research Use interviews with key informants. By means of random sampling of 15 people, specific group discussions. By random purposive sampling of 10 people. The research results showed that : The local wisdom knowledge management process had 3 phases: 1) the establishment phase, 2) the implementation phase, and 3) the development phase. There is a teaching system for children and grandchildren to learn how to weave Tin Jok cloth, and 2) the livelihood group/community enterprise level. It was applied to 6 steps: 1) Determination of desired knowledge, 2) Seeking knowledge from outside, 3) Development/creation/integration of knowledge, 4) Transfer/share/distribute/dissemination/exchange of knowledge. 5) knowledge application and knowledge reuse; and 6) storage/maintenance/improvement/inspection.</p> phraraj wallapajan Phra Samutrawachirasophon Phrakhru Pattarasan Sunthon Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 149 163 MARKETING STRATEGY ON BUDDHIST WAY OF RIGHT OCCUPATION GROUP OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269561 <p>The purposes of this research were 1) to study the distribution of products and products from wisdom, 2) to create marketing channels for distributing products and products, and 3) to develop Buddhist marketing strategies of the Ratchaburi family's livelihood group. It is research and development (R&amp;D), including documentary research. by researching documents qualitative research Interviews with 15 key informants, 10 focus groups and 50 action research were used. Buddhist marketing innovations of the Teen Jok Sarongs of the Ratchaburi Family. The Buddhist marketing strategy of the Ratchaburi family's livelihood sarong is to create a sustainable market for selling products. Use public relations systems in a variety of successively Creating a selling point, handcrafting, creating an interesting identity organizing exhibitions at various locations Including the establishment of Teen Jok skirt housewives within the community. The group has created 5 approaches, namely 1) increasing the number of patterns on the fabric, 2) reducing the number of patterns on the fabric, 3) developing the woven foot Jok fabric into new patterns, 4) using natural dyed yarn raw materials, and 5) creating a badge in order to add value to the product However, the Chok pattern of the Ku Bua family It is a famous fabric and is a product that is accepted by children all over the country. The group then applied the marketing principle "4Ps", namely, product. Producing products that meet the interests and needs of buyers that presents the history of weaving that particular piece of fabric based on recognized areas such as Chok pattern fabric from the Ku Bua family. In terms of price, the price is set to be varied in accordance with the purchasing power of interested people, such as discounts, exchanges, giveaways, and distribution. Bringing products to the booth for sale, such as the annual event of Wat Luang Por Sod Thammakayaram. Ratchaburi Province Buddhist Promotion Week at Wat Mahathat Worawihan Phetchaburi Province and sales promotion Having the presenters wear various clothes and publicizing them through online media such as Pha Sin Teen Jok page, Ratchaburi.</p> Phrakhru Wisutthanantakhun Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 164 180 CREATIVE PRODUCT DEVELOPMENT ON BUDDHIST WAY OF RIGHT OCCUPATION GROUP OF THE TEEN CHOK FABRIC OF RATCHABURI CLAN https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269558 <p>This research aims to 1) study the production of cultural heritage products, 2) design cultural heritage souvenirs, and 3) develop Buddhist creative products. It is research and development (R&amp;D), including documentary research. Use Document Research qualitative research Interviews with 15 key informants, 10 focus group discussions and 50 action research were used. Creative products of the Buddhist way of life of the Teen Jok Sarong of the Ratchaburi family. Teen Jok Sarong Livelihood Group, Ratchaburi family has developed colors, patterns, product applications can be developed to create or develop into other products and public relations with the cooperation of members to create more colors, patterns and designs Create a system for creating a dress pattern that is a learning model. Or showing the villagers or various agencies to dress up in the Teen Jok cloth one day a month for foreigners or people from other provinces saw the unique costumes of the Thai-Yuan people of Ratchaburi application of a variety of products in line with the events held The design is fashionable clothing. Or according to various festivals, processing according to products that are of interest to consumer groups Existing effects can be applied to various devices. in order to reach customer groups or those who are interested to apply to work that is different according to the nature of work, such as ordination, weddings, housewarming Design patterns to match the atmosphere. And the interest of the participants is the making of bags, Talapat, souvenirs, water flasks, table covers, chair covers. food wrapping material Researchers and participants can work together to design 2 patterns: 1) Human pattern and 2) Fish pattern. The development of creative woven woven fabric products and packaging of the Thai-Yuan Ratchaburi National Group. There are 5 approaches to prototype product development: 1) increasing the number of patterns on the fabric, 2) reducing the number of patterns on the fabric, 3) developing the woven foot jok fabric to have new patterns, 4) using natural dyed yarn raw materials, and 5) In this regard, the guidelines for creating added value are 5 aspects, namely 1) group leadership, 2) product design, 3) wisdom transfer, 4) promotion by government agencies, and 5) product distribution. Teen Jok Sarong Livelihood Group, Ratchaburi family Create, produce, and develop styles to be accepted in society according to the era. to be consistent with every festival by groups interested in consuming products that are unique and has a profitable long-term value By presenting Teen Jok Sarong products to the international stage There is a market to support the distribution of cloth by the community. and provinces that promote local products Because products obtained from weaving with Teen Jok fabric have their own value. may create a market for the Teen Chok Ratchaburi fabric market in the future</p> (Ukitchock) Phrakhrupalad Suravut Sirivaḍḍhako Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 181 195 Research synthesis on the development of economy and society in Sa Kaeo province between 2012-2022 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/268163 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The objective of this research article is to: 1) synthesize research on the development of the economy and society in Sa Kaeo province between 2012-2022, and 2) evaluate and propose strategies for the development of the economy and society in Sa Kaeo province through a systematic document analysis and synthesis.</p> <p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; The study found that: 1) there were a total of 188 research studies that supported the development of the economy and society in Sa Kaeo province, with all 5 priority areas of the Sa Kaeo Province Development Plan (2019-2023) fully covered. These priority areas were: 1) Self-development, society, and environment with 95 studies, 2) Agriculture and agricultural products with 14 studies, 3) Tourism with 11 studies, 4) Infrastructure and management with 53 studies, and 5) Security with 16 studies, and 2) the development strategies for Sa Kaeo province from the research studies were consistent with and built upon the goals and strategies of the Sa Kaeo Province Development Plan (2019-2023)</p> Lipeng He Montree Wiwasukh Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 196 207 Improvement of Khao Hin Lek Fai tourist attraction of Hua Hin Municipality Prachuap Khiri Khan Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/272990 <p>This research aimed: 1) to study expectations and perceptions of people in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction, 2) to analyze Priority Needs Index (PNI) in studying the expectations and perceptions of people in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction, and 3) to propose guidelines in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction of Hua Hin Municipality, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province, Thailand. This was the quantitative research, which the sampling group was the people in the area of Hua Hin Municipality calculated by Taro Yamane’s Formula at 95% confidence with a total of 397 people. The research tools were a questionnaire and the statistics used for analyzing the data were percentage, mean, standard deviation and Modified PNI (PNI <sub>modified</sub>).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results were found as the followings.</p> <ol> <li>The expectations and perceptions of people in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction comprised 6 components: 1) context of the tourist attraction, 2) safety, 3) personnel, 4) process, 5) community product, and 6) sale promotion. Overall, the expectation was at high level but the perception was at medium level.</li> <li>The overall PNI <sub>modified</sub> in studying the expectations and perceptions of people in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction was ค่า PNI <sub>modified</sub> =0.834 However, the PNI <sub>modified</sub> in each component were higher than the overall PNI <sub>modified</sub>, comprising the safety, consecutively by the community product and the sale promotion.</li> <li>The guidelines in improving the Khao Hin Lek Fai Tourist Attraction of: 1) the safety 2) the community product 3) the sale promotion</li> </ol> <p>&nbsp;</p> Wipavanee Phueakbuakhao Saroj Phueakbuakhao Panit Sripradit Chanthra Taneepien Kasammasuk Patoad Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 208 222 SOCIAL INTELLIGENCE OF THE THIRD YEAR STUDENTS OF FACULTY OF EDUCATION AT NARESUAN UNIVERSITY https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270306 <p>การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความฉลาดทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2) เปรียบเทียบความฉลาดทางสังคมของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างนิสิตชาย กับนิสิตหญิง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2565 จำนวน 102 คน ผลการวิจัยพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2565 มีความฉลาดทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง และนิสิตหญิงมีความฉลาดทางสังคม สูงกว่านิสิตชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05</p> Samran Meejang Sirikarn Tongmak Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 239 250 THE USE OF AUTHORITY OVER ACADEMIC AFFAIRS ADMINISTRATION OF THE MEDIUM-SIZED PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER CHIANG MAI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269909 <p>This research aims to To study the academic administration of medium-sized educational institutions. under the jurisdiction of the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office, Region 2 and to study the exercise of power and academic administration of medium-sized elementary school administrators. Under the jurisdiction of Chiang Mai Primary Educational Service Area Office 2 The population consisted of teachers and teachers of medium-sized educational institutions. under the jurisdiction of the area office Chiang Mai Primary Education Region 2 Academic year 25 65 amount 10 The school has a number of teachers 150 person The tools used for data collection were questionnaires and interview forms. Data were analyzed by finding frequency, percentage, mean and standard deviation. and analyzed content from interviews with 7 experts to study the academic administration of medium-sized educational institutions under the jurisdiction of the Chiang Mai Primary Educational Service Area Office, Region 2</p> <p>The research results found that Academic administration of medium-sized educational institutions under the jurisdiction of the area office Chiang Mai Primary Education Region 2 The overall and individual results were at a high level, ranked in order of average. From descending to the top, namely, the force of force , the reference power, the power by position, the legal power. Expertise respectively</p> <p>use of power Academic administration of medium-sized educational institutions under the jurisdiction of the area office The primary education in Chiang Mai, Region 2 found problems Overall, expertise with the lowest average and there is a small average problem of each aspect, namely legal power Regarding executives having power according to their position Duties that have been appointed in terms of authority Regarding the use of compulsory power Management is based on incompetence. Satisfied with the performance of teachers and educational personnel in the field of expertise Subject: The executives have the skills to set a good role model for reference power Subject: Administrators treat teachers and school personnel fairly fair in all aspects and power by position, the subject of executives exercising power by positions to teachers and educational personnel with the powers of reward and coercion laws.</p> <p><strong>Keywords : </strong>exercise of power , academic administration , medium school</p> Tipwaree Promma Teerapat Prasomsuk Sangwan Wangcham Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 223 238 CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURS THAT AFFECT MARKETING PERFORMANCE THROUGH MARKETING ADAPTATION STRATEGIES AND COMPETITIVE ADVANTAGES OF FOOD AND BEVERAGE FRANCHISE BUSINESS https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270848 <p>Objectives of this research were to study Characteristics of entrepreneurs that affect marketing performance with competitive advantage as a transmission variable. The sample group used in this research was food and beverage franchise business operators in the lower central region 2. using a random Accidental sampling. The research tool was used as a questionnaire. has a confidence value of 0.97. The statistics used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation simple regression analysis and plural.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results showed that : 1) Operator attributes marketing adaptation strategy competitive advantage and marketing performance Overall, the average was at a high level, 2) Entrepreneurial characteristics have a positive influence on marketing adaptation strategies. competitive advantage and marketing performance Statistically significant at the 0.01 level, 3) Market adjustment strategies and competitive advantages have a positive influence on marketing performance. Statistically significant at the 0.01 level, <br>4) Entrepreneurial attributes have a positive influence on their market performance. Marketing adaptation strategies are some of the transmission variables. Statistically significant at the 0.01 level, 5) Entrepreneurial characteristics have a positive influence on market performance, with competitive advantage being the transmission variable. Statistically significant at the 0.01 level.</p> Parichat Jitprasong Kritchana Wongrat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 251 266 THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BOOK ON BASKETBALL FOR MATTAYOMSUKSA 2 STUDENTS PATUMWAN DEMONSTRATION SCHOOL https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270964 <p>This research aims to: 1. develop and study the efficiency of the electronic book on basketball, 2. compare learning achievements of students before and after school with electronic books on basketball, 3. study basketball skills of students after school with a basketball electronic book with the number of students not less than 70 percent scores better and 4. study their satisfaction towards electronic book on basketball Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School. The samples were 200 students of Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School, academic year 2023 chosen by simple random sampling method. Classroom was used as a unit of random sampling. Research tools were: 1. Electronic book on basketball Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School, 2. quality assessment form, 3. pre-test and post-test, and 4. student satisfaction assessment form on the use of the electronic book titled basketball Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School. The findings revealed that</p> <ol> <li>Results of developing and studying the efficiency of an electronic book on basketball for Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School, the quality was at a high level and effective according to the 80/80 criterion.</li> <li>The student's learning achievements after learning with electronic books on the subject of basketball for Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School are higher than before school with statistically significant at the .05 level.</li> <li>70% of students have better skills after studying with electronic books on basketball for Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School.</li> <li>Overall students had the level of satisfaction with learning with the electronic book on basketball for Mattayomsuksa 2 Students Patumwan Demonstration School in the high level.</li> </ol> Pichnita Songsanu Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 267 287 DEVELOPMENT OF THE ABILITY TO DELIVER ACTIVE LEARNING INSTRUCTION OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS TEACHERS THOUGH COACHING https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270938 <p>This research aimed to 1) develop elementary school student teachers’ ability to deliver active learning instruction, 2) explore the elementary school student teachers’ satisfaction with coaching, and 3) explore elementary school students’ satisfaction with the instruction delivered by the elementary school student teachers. The research design was quasi experimental research. Data was collected from target populations, consisting of 1) twenty 5th-year elementary school student teachers undergoing teacher profession training in the second semester of the academic year 2022, who were voluntarily sampled, 2) three university supervisors, who were purposively sampled with some criteria, as follows: having knowledge and experience in elementary education, teaching, supervising, and volunteering to be involved in the development; and 3) students under the responsibility of the elementary school student teachers. The research instruments as are follows: a coaching plan, a satisfaction survey for the elementary school student teachers to evaluate their satisfaction with the coaching process, and a satisfaction survey for the elementary school students to evaluate their satisfaction with the student teachers’ instruction. The data analysis was conducted using mean (x̅), standard deviation (S.D.), t-test for dependent, and content analysis. The findings are as follows: 1) the post-coaching elementary school student teachers’ ability to deliver active learning instruction was higher than their pre-coaching ability at a statistically significant level of .01; 2) the elementary school student teachers’ satisfaction with the coaching process was at a high level; and 3) the elementary school students’ satisfaction with the instruction delivered by the student teachers was at a high level.</p> Wilaphan Urabunnualchat Dounghathai Homchaiyawong Poranat Kitroongrueng Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 288 303 Model of Immunization in the Way of Life of Students on the School in Factory Program at Rajamangala University of Technology Lanna https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270422 <p>This research aims 1) to examine the problems of students in the factory school project, Rajamangala University of Technology, 2) to explore factors affecting students' immunity to problems, and 3) to suggest guidelines for students' immunity to problems in the factory school project, Rajamangala University of Technology Lanna that affects student graduation. This research is quantitative research. Data were collected by using a structured questionnaire from a sample group consisting of 77 students, mentors, and project responsible persons in the factory school project, and analyze the data by percentage, mean, standard deviation, and correlation coefficient. at the statistical significance level of 0.05</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings revealed that:</p> <p>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1) Problems of students in the factory school project, Rajamangala University of Technology Lanna affecting students' graduation consisted of (1) mentors, such as inadequate numbers of mentor teachers or unqualified mentors; (2) income from factor, such as receiving allowances that are insufficient for living or not receiving salary on time every month, and (3) occupational security, such as the need to work in the workplace where they practice or being relocated to work without reason.</p> <p>&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2) Factors affecting students' immunity to problems consist of being aware of the policy of the establishment, good relationship with supervisors, good relationship with colleagues, commitment to work, life after work and personal financial management.</p> Peravit Chaimala Sirichom Pichedboonkiat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 304 318 Investment in Agricultural Land Allocation Project by Investors in Bang Bua Thong District, Nonthaburi Province https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/271060 <p>The objectives of this research were 1) to study the investors' factorsand investment decisions in the agricultural land projects of investors in Bang &nbsp;Bua Thong District. Nonthaburi Province 2) To compare the differences in investment decisions in the agricultural land projects 3) to study investment incentives affecting investment decisions in the agricultural land projects. The sample group was investors, totaling 385 people. The tool used to collect data was a questionnaire. Statistics used in data analysis were mean, standard deviation,&nbsp;&nbsp;&nbsp; t-test, F-test, and multiple regression analysis.The research results revealed that 1) Overall &nbsp;factors were at the highest level. Investment decisions in agricultural land projects of investors in Bang Bua Thong District. Nonthaburi Province Overall, the average was at the highest level. 2) Investors with different levels of education, status, and occupation had different decisions to invest in the agricultural land projects was statistically significant at 0.05. 3) Motivating investment factor 8 aspects were Agricultural land allocation projects, image, environment, Project features, way of life, Integrated communication, and facilities Affecting the decision to invest in the agricultural allocation land project and could explain the variation in investment decision variables in the agricultural land 77.00 percent</p> Krongthong Khlangkaew pornpana srisatanon Sujidra Tungjai Chanin Vijchulata Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 319 331 CONSUMERS' DECISION TO SELECT A WEDDING ORGANIZING COMPANY IN MUEANG DISTRICT NONTHABURI PROVINCE https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/271066 <p>The objectives of this research were 1) to compare the decision in preferring the service of a wedding organizing company of consumers in Muang District, Nonthaburi Province. Classified by personal factor 2) to study the service marketing mix affecting the decision to prefer the service of a wedding organizing company. The sample group represents 385 consumers. Used a questionnaire tool to collect data. Statistics used in data analysis represent mean, standard deviation, t-test, F-Test, and multiple regression analysis. The research results revealed as follows: 1) The difference of consumers' education level. and occupations, there was statistically significant different decision to prefer the service of a wedding organizing company at the 0.05 level. &nbsp;2) The marketing mix consists of product aspect, price aspect location/distribution channel, marketing promotion, physical evident aspect and process affecting the decision to prefer the service of a wedding organizing company and all 6 factors could describe the variation of the decision to prefer the service of a wedding organizing company 74.90 percent</p> Nattapat Timdee pornpana srisatanon Prapaswat Ngamkana Songpol Loppananusorn Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 332 341 Encouraging of Teacher and Educational Personnel Engagement of the Private Islamic Secondary Schools in Ao Luek District under Krabi Office of the Private Education Commission) https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269940 <p>The purpose of this study was to study the organizational engagement of teachers and educational personnel in private Islamic schools at the secondary level, Ao Luek District, under the Office of the Private Education Promotion Commission, Krabi Province. The population and data sources used in the study were teachers and educational personnel, totaling 110 people. The tools used were questionnaires. Data were analyzed using statistics, frequency, percentage, mean and standard deviation.</p> <p>The study found that Secondary Islamic private schools, Ao Luek District, there were 4 aspects of organizational engagement of teachers and educational personnel at a high level, ranked from the highest to the lowest, namely the factors of administrators or supervisors. , the satisfaction factor, the organizational factor and the factor of job characteristics Guidelines for developing teacher engagement and educational personnel Secondary Islamic Private School Determine a total of 38 strategies, consisting of 1. Organization Factors 14 approaches 2. Job Characteristic Factors 11 approaches 3. Satisfaction Factors 6 approaches and Executive or Supervisor Factors 7 approaches.</p> <p>&nbsp;</p> phoaree kongsin Chacharin Chuanwon Teerapat Prasomsuk Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 342 357 Development of Learning Achievement in Development of Learning Achievement in Social Studies the 5E’s of Inquiry-Based Learning of Students in Primary Educational Level https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270712 <p>The objectives of this research were to develop: 1) a teaching process by using the 5 E's of inquiry-based learning method (5E) for the Grade 1 students at Suwanrangsarit Wittayalai School studying the topic on spending money worthily buying goods and services, Economics Strand in the learning area of Social Studies, Religion and Culture, with efficient criteria at 80/80, 2) the learning achievement of the Grade 1 students at Suwanrangsarit Wittayalai School studying the topic on spending money worthily buying goods and services, Economics Strand in the learning area of Social Studies, Religion and Culture, and 3) the ability in inquiry learning of the Grade 1 students studying through the 5 E's of inquiry-based learning (5E). The target group consisted of the Grade 1 students in the academic year 2022. The research tools consisted of pre-test, post-test, and an assessment form for observing the inquiry learning behavior. The data were analyzed by using descriptive statistics, consisting of frequency, percentage, arithmetic mean, and standard deviation, and inference statistics, consisting of the IOC for determining the content validity of each item.</p> <p>The research results were as follows:</p> <ol> <li class="show">Was efficient according to the 80/80 criterion with a statistical significance at the 05 level, conforming with the hypothesis.</li> <li class="show">Through the 5 E's of inquiry-based learning (5E), existing after studying was higher than that existing before studying with a statistical significance at the level of 05, conforming with the set hypothesis.</li> <li class="show">Through the 5 E's of inquiry-based learning (5E), had the inquiry learning behavior at a good level with an average mean at 93.</li> </ol> Chulaporn Srirangsan Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 342 357 POLICY PROPOSAL FOR THE TAXI DRIVER’ S PARTICIPATION IN CRIME PREVENTION IN BANGKOK https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/269537 <p>The purposes of this research were 1) to study the participation factors of public taxi drivers (taxi) in crime prevention, 2) to study the participation patterns of public taxi drivers (taxi) in prevention. and 3) to obtain policy recommendations on the participation of public taxi drivers (taxi) in crime prevention. It is a research that combines quantitative research and qualitative research. Collect data for quantitative research. A questionnaire was obtained from a sample group of 400 public taxi drivers (taxi) and data were collected for qualitative research using in-depth interviews and focus group discussions with 13 key informants using a random selection method.</p> <p>The results of the research were as follows: 1.The overall participation of drivers of public taxis (taxi) in preventing crime in Bangkok was at a low level. 2.Factors affecting the participation of drivers of public taxis (taxi) in crime prevention. It was found that key informants proposed factors affecting the participation of public taxi drivers (taxi) in crime prevention, consisting of achievement motivation. relationship motivation awareness of crime news expectation of return good attitude towards the police and reference group influence 3.The form of participation of drivers of public taxis (taxi) in crime prevention consisted of 6 aspects, 32 activities, every activity component was appropriate 4.The following policy recommendations are to focus on cooperation with public taxi drivers (taxi) to prevent crime. by allowing the police to create intimacy and friendliness create as much understanding as possible Ready to listen to problems Select the police who will act as an inducer to take part. allocate budget for compensation Set up a network of participation. And should focus on the application of modern technology to prevent crime.</p> Akara Klomkool Krisanaphong Poothakool Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 373 386 THE ACTIVE LAERNING ACTIVITIES IN THE NEXT NORMAL ERA TO ENHANCE THE COMPETENCY OF PHETCHABURI PROFESSIONAL TEACHER FOR STUDENTS TEACHER OF PHETCHABURI RAJABHAT UNIVERSITY https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/271097 <p>This research aimed to develop active learning activities in the next normal era and to develop Phet innovator teacher skills of Phetchaburi Rajabhat University students by using active learning activities in the next normal era. The sample group were 125 Social Studies major students in the first year to third year who studied in Practicum in Profession of Teaching course. The research instruments were 1) A course syllabus of Practicum in Profession of Teaching taught by active learning, 2)&nbsp; An observation form of Phetchuburi Professional Teacher skills with 5 skills. The data were analyzed by using mean (), standard deviation (S.D.) and content analysis.</p> <p>The findings appeared that five steps of the active learning activities to develop Phetchuburi Professional Teacher skills of Phetchaburi Rajabhat students in the next normal era consisted of 1) Seek information, 2) See all problems, 3) Seek diversity, 4) Find all-round answers, 5) Find appropriate conclusions. The active learning method was also integrated with other learning activities systems such as Google classroom, other applications and digital tools. After using active learning in the next normal era, the students’ skills were at a high level (=4.28). When considered in each skill, it was found the mean of collaboration skill was the highest (=4.62), the communication skill (=4.38), the creative skill (=4.26) and information technology skills (=4.14) were ranked respectively, while the mean of critical thinking skills were the lowest (=3.66).</p> <p>&nbsp;</p> <p>Keywords : Active Learning Activities, Next normal Era, Phetchuburi Professional Teacher</p> farida Romphruek Wipavanee Phueakbuakhao Wanlaya Sala Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-28 2023-12-28 6 2 หน้า 387 401 FACTORS AFFECTING MENTAL HEALTH ENHANCEMENT OF THE ELDERLY IN MUANG DISTRICT, PHETCHABURI PROVINCE https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JPR/article/view/270005 <p>The purposes of this research were to 1) study of health promotion factors of the elderly in Muang district, Phetchaburi province, 2) study the mental health level of the elderly in Muang district, Phetchaburi province, and 3) study the factors affecting mental health enhancement of the elderly in Muang district, Phetchaburi province. The sample were 378 elderly in Muang district, Phetchaburi province. The instrument used was a questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. The research results were as follows: 1) the health promotion factors were overall and aspect practiced at a high level. The first aspect is spiritual development, followed by health responsibility, exercise Interpersonal, relationship stress management, and nutrition in last, 2) mental health of the elderly found that most of them have good mental health as other people, representing 53.18 percent, and 3) the health enhancing factors of exercise (X<sub>2</sub>) and stress management (X<sub>6</sub>) affect mental health of the elderly with statistical significance at the 0.01 level, prediction efficiency 56.20%, written as a regression equation as follows. = 1.296 + 0.151(X<sub>2</sub>) + 0.097(X<sub>6</sub>).</p> Wararat Pratanvorapanya Jintana Sinthusuwan Penpayom Choeisombat Copyright (c) 2023 Journal of MCU Phetchaburi Review https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2023-12-31 2023-12-31 6 2 หน้า 402 415