วารสาร มจร เพชรบุรีปริทรรศน์ เป็นวารสารวิชาการ จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการแก่นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาเพื่อสนับสนุนการศึกษาในมิติทางด้านพระพุทธศาสนา บริหารการศึกษา การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาศาสตร์ การศึกษาเชิงประยุกต์ รวมถึงสหวิทยาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษา การสอน และการวิจัย ในมหาวิทยาลัยสงฆ์รวมถึงคณะสงฆ์ไทย

Vol. 5 No. 1 (2022): January - June 2022

Published: 2022-10-27

THE DEMAND FOR LABOR MARKET OF URBAN INFORMATICS AND RAILWAY SYSTEMS GRADUATE PROGRAMS

Nuttapong Petlaor, Sarit Tiyawongsuwan, Tinn Thirakultomorn, Pantiwa Srisilp, Thannaphat Khotsing

1-12

KNOWLEDGE OF BULL FIGHTING RAISING A CASE STUDY BAN NAIMONG COMMUNITY PROM LOK SUB-DISTRICT, PROMKIRI DISTRICT, NAKHON SI THAMMARAT PROVINCE

ฐาปวุฒิ โชติเชย, Jittima Damrongwattana, Boonying Prathum ; Pongprasit Onchun ; Phrakhruwinaithon Suriya Suriyo (Kongkawai)

50-69

View All Issues