วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2562 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2019-06-30

SUSTAINABLE MANAGEMENT MODEL TO ENHANCE BOTH THE QUALITY AND VALUE OF NIPA PALM PRODUCTS BASED ON SUFFICIENCY ECONOMY PHILOSOPHY

ศิริพร หมื่นหัสถ์, วีรวรรณ จงจิตร ศิริจิรกาล, ลดาวัลย์ แก้วสีนวล

1670-1687

STATES, PROBLEMS AND DEVELOPING GUIDELINES OF LEARNING ORGANIZATION IN THE LARGE SECONDARY SCHOOLS IN THE SPECIAL DEVELOPMENT ZONE OF THE SOUTHERN - BORDER PROVINCES

นาถนารี ชนะผล, ประชุม รอดประเสริฐ, วัน เดชพิชัย

1688-1709

THE GUIDELINES FOR THE APPLICATION OF VISAKHA’S PRINCIPLES OF THE HOUSEHOLD LIFE INTO THE PRESENT THAI SOCIETY

ธมนวรรณ ขอสวัสดิ์, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., พระครูโกศลอรรถกิจ ., สวัสดิ์ อโณทัย

1710-1725

AN APPLICATION OF SÃRÃNĨYADHAMMA IN THE PARTICIPATION OF BANCHONG COMMUNITY, CHONG DISTRICT, NAYONG DISTRICT, TRANG PROVINCE

พระสมุห์อมร อมโร สีดำ, พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., สวัสดิ์ อโณทัย

1726-1742

PREVENTION EFFECTIVENESS SUPPRESSION PROPERTY INSPECTION OF THE OFFICE OF THE NATIONAL ANTI-CORRUPTION COMMISSION (NCC)

วสันต์ เกตุพันธุ์, สมิหรา จิตตลดากร

1743-1760

BEHAVIORS OF CONSUMERS PERCEPTION OF QUALITY PERCEPTION OF EFFICIENCY AFFECTS SERVICE PURCHASE BETWEEN KERRY EXPRESS AND THAILAND POST

ณิชาภัทร บัวแก้ว, กฤษดา เชียรวัฒนสุข

1782-1796

GUIDELINES TO STABILIGE BUDDHISM IN THE MIDST OF THE CONFLICT IN THE SOUTHERN THAILAND THROUGH PHRADHAMSIDDHIMONGKHOL (CHINT CHOTIKO)

จักรพงศ ธรรมธนภัทร, พระครูโกศลอรรถกิจ ., พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., สวัสดิ์ อโณทัย

1797-1812

AN ANALYTICAL STUDY OF GUIDELINES DEALING WITH DEATH IN SCRIPTURE OF THERAVADA BUDDHISM

พระสิริปัญญาคุณ ., พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล ., พระครูโกศลอรรถกิจ ., สวัสดิ์ อโณทัย

1813-1826

AN APPLICATION OF BUDDHIST PRINCIPLE FOR DIABETIC PATIENT’S HAPPY LIVING OF BUDDHIST MONKS

พระครูธรรมคุณประสิทธิ์ (นิตย์ เตชสีโล), สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูวิจิตรศีลาจาร ., พระครูโสภณรัตนบัณฑิต ., สวัสดิ์ อโณทัย

1827-1836

RELIGIOUS IDENTITY: THE INTERPRETATION MODEL FOR PEACE IN ASEAN COMMUNITY

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ ., พระมหาสุทิตย์ อาภากโร

1887-1912

PARTICIPATION IN STUDENT ACTIVITIES OF UNDEGRADUATE STUDENTS MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY SRITHAMMASOKKARAJ CAMPUS COORDINATING CENTER, SONGKHLA PROVINCE, ACADEMIC YEAR 2018

พระมหาวิชาญ กนฺตสีโล, พระราชศักดิ์ จริยโสภโณ, พระกนก กนฺตสีโล, ไสว คำสุวรรณ, การัณย์ พรหมแก้ว

1913-1932

A COMPARATIVE STUDY OF THERAPEUTIC METHODS OF JIVAKA KOMARABHACCA AND THAI TRADITIONAL MEDICINE

พระครูสังฆรักษ์ทวี ปริปุณฺโณ (น้อยมูสิก), สิทธิโชค ปาณะศรี, พระครูวิจิตรศีลาจาร ., สวัสดิ์ อโณทัย

1933-1947

THE SKILLS DEVELOPMENT MODEL BASED ON BUDDHA’S TEACHING METHODS FOR TEACHER MONKS IN SCHOOLS UNDER PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE

พระมหาวิจัก กิตฺติวณฺโณ (ชนะพจน์), อินถา ศิริวรรณ, กฤษฎา นันทเพ็ชร, อำนาจ บัวศิริ

1947-1963

RUBBER PLANTATION MANAGEMENT STYLE RICE FIELDS AND OIL PALM PLANTATION OF FARMERS ACCORDING TO BUDDHIST PRINCIPLE IN NAKHON SI THAMMARAT AND SONGKHLA PROVINCE

พีระศิลป์ บุญทอง, ประสิทธิ์ รักนุ้ย, วนิดา เหมือนจันทร์

1983-1998

THE BELIEFS OF YANTA IN LANNA THROUGH BUDDHIST PERSPECTIVE

พระพิษณุพล สุวณฺณรูโป (รูปทอง), พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์ ., วิโรจน์ อินทนนท์, เทพประวิณ จันทร์แรง

1999-2022

THE CIVIL SOCIETY SELF – MANAGEMENT ENERGETIC IN THE TAPEE BASIN COMMUNITY IN SURAT THANI PROVINCE

สุขอุษา นุ่นทอง, พระครูภาวนาจันทคุณ ., พระครูศรีหิรัญธรรมาทร ., สุริยะ แช่มศรีรัตน์

2023-2039

ADMINISTRATIVE PROBLEMS STUDYING OF BUDDHIST WAY OF LIFE SCHOOL

พระมหาศุภวัฒน์ สุขดำ, นิรันดร์ จุลทรัพย์, วันชัย ธรรมสัจการ

2040-2061

A MODEL OF BUDDHIST EMPOWERMENT FOR SCHOOL ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 8

ทัศนีย์ นิลผึ้ง, สมศักดิ์ บุญปู่, อุทัย สติมั่น, อำนาจ บัวศิริ

2062-2078

DEVELOPMENT OF INNOVATION FOR PROTOTYPE YOUTH ENHANCEMENT IN ACCORDANCE WITH EDUCATIONAL ERFORM POLICY FOR HIGH SCHOOL STUDENTH

ยุทธนา ขวัญเมือง, สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, อำนาจ บัวศิริ

2079-2097

THE HISTORY OF THE TAPEE BASIN COMMUNITY SETTLEMENT

พระปลัดสัญญา สญฺญโต, พระครูปริยัติธำรงคุณ ., พระปลัดนิคม ปัญญาวชิโร, พระครูปลัดคำรณ กตปุญฺโญ, โสภณ บัวจันทร์

2098-2121

LEARNING MANAGEMENT PROCESS FOR CIVILIAN CONSCIOUSNESS CREATION OF HIGHER SECONDARY STUDENTS

พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส (ภูบังดาว), สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย, กฤษฎา นันทเพ็ชร, อำนาจ บัวศิริ

2122-2139

A MODEL OF SANGHA ADMINISTRATOR’S SOCIAL WELL-BEING PROMOTION IN THAI SOCIETY

พระครูสิริปัญญานุโยค ., พระสุธีรัตนบัณฑิต ., วิวัฒน์ หามนตรี, ชลวิทย์ เจียรจิตต์

2140-2154