วารสารฉบับนี้ เป็นฉบับที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2561 วารสารก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ได้รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพวารสาร จากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ให้มีมาตรฐานอยู่ในกลุ่มที่ 1 (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย ซึ่งกองบรรณาธิการได้ดำเนินการตามกระบวนการเชิงหลักการเผยแพร่บทความตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทุกประการ

          กองบรรณาธิการวารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

          สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

Published: 2018-08-31

THE IMPLEMENTATIONT OF INTERNAL QUALITY ASSURANCE OF THE SMALL SIZE SCHOOL UNDER NAKHON SI THAMMARAT PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 2

นิตยา ราชรักษ์, อโนทัย ประสาน, สุภาพ เต็มรัตน์

184-204

The Knowledge and Good Death Practical Path Promotion Base on Buddhism

พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), พระชยานันทมุนี ธรรมวัตร จรณฺธมฺโม, พระมหาประยูร โชตวิโร, พระปลัดสมชาย ดำเนิน, สายชล ปัญญชิต, ภูเบศ วณิชชานนท์, พงษ์พัฒน์ ใหม่จันทร์ดี, นัชชา ทากุดเรือ

205-232

A Causal Relation Model of Environment and Positive Psychology factors towards Buddhist Holistic health of Families in The High-rise community, Bangkok

อัครนันท์ อริยศรีพงษ์, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์

233-249

An Analysis of the Buddhist Monks’ Leadership Characters in Buddhist Propagation

พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ

250-266

The Process of Promoting Elderly Active Ageing.

พุทธชาติ แผนสมบุญ, พระครูพิพิธ ปริยัติกิจ, กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์, อยุษกร งามชาติ, ธนวรรณ สาระรัมย์, โกศล จึงเสถียรทรัพย์, สุวัฒสัน รักขันโท

267-283

A Model for Development of Thammatipatai Community Leaders in the Area of Muang District Nakhon Si Thammarat Province

พระครูอรุณสุตาลังการ (ปรีดา ขนฺติโสภโณ), สามารถ บุญรัตน์

364-376

Solving the Problem of Chronic stress through the Buddhist philosophy on Four Foundations of Mindfulness

พระครูปลัดไพรัช จนฺทสโร (กาญจนแก้ว)

377-393