วารสารสารสนเทศ  เป็นวารสารวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าของและจัดพิมพ์ครั้งแรกปีที่ 1  ในปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย  บทความปริทรรศน์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวารสารราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

Published: 2019-01-16

The Designof Packaging for Product Image Enhancement from Rice Straw for Processed Fruit, Case study: Ban Khaek Intersection Community, Hirunruji Sub-District, Thonburi District, Bangkok

จุฬาลักษณ์ จารุจุฑารัตน์, วงศ์ทอง เขียนวงศ์, จักฤษณ์ พนาลี

35-44

Hotel Services Management for Thai Elderly Tourists Staying at PhraNakhonSi Ayutthaya Province

เบญจพร เชื้อผึ้ง, ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ, รัชต วรุณสุขะศิริ, สันติธร ภูริภักดี

71-84

Choreoghraphy : Prelude Dance in Rajabhat Raruek

ธีรตา นุ่มเจริญ, ประจักษ์ ไม้เจริญ, สมชาย พูลพิพัฒน์, รินทร์ลภัส ชินวุฒิกุลกาญจน์

85-96

A Model of World Buddhist Organizational Networking

นายแพทย์พรชัย พิญญพงษ์, พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี)

109-120

The Supporting and Promoting of the Meditation Practice of the Monks in Tak Province

พระมหานวปฎล กุสลญาโณ(ทรงประดิษฐ์), พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี)

121-130

A study of Standard Khmer Language Morphology in Linguistics

หงษ์ลดา กล้าหาญ

171-187