Vol. 17 No. 2 (2018): กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสารสารสนเทศ  เป็นวารสารวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าของและจัดพิมพ์ครั้งแรกปีที่ 1  ในปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์สองประการคือ  เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย  บทความปริทรรศน์ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี ศิลปะ จิตวิทยา สังคมวิทยา กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์ การท่องเที่ยว ภาษาศาสตร์ วัฒนธรรม บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ และเพื่อเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นวารสารราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

Published: 2019-01-16

บทความวิจัย

บทวิจารณ์หนังสือ