หลักเกณฑ์การเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ

2019-01-25

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความ

Vol. 18 No. 2 (2019): July-December 2019

Published: 2019-12-11

Inheritance and Techniques for Farang Khoo Dance on the Play Aunnarut Story

ทิพารินทร์ เลิศฤทธิ์วิมานแมน, ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, จินตนา สายทองคำ

37-56

Handbook Developing in Upper Register on Trombone

สุขนิษฐ์ สะสมสิน

105-116

Developing a Preparation Activity Approach for Language and Culture Exchange Program towards a PDCA cycle for promoting Thai Language and Cultural Learning: A Case Study of the Language and Culture Exchange Program in Indonesia

สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ์, ขวัญนภา วัจนรัตน์, ธีราพร ประเวธวิทูร, เพียรพิลาส พิริยาโภคานนท์, แอนนา มาลายา คามาลิกัน, ธนิดา สุจริตธรรม

117-131

Morale and Motivation in the Performance of Personnel of Chandrakasem Rajabhat University

อาจารีย์ ประจวบเหมาะ, รุ่งอรุณ กระแสร์สินธุ์

133-148

View All Issues

Indexed in