Announcements

หลักเกณฑ์การเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ

2019-01-25

ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความ