About the Journal

Focus and Scope

วัตถุประสงค์

      เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาด้านบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นสื่อในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ

 

Peer Review Process

        บทความวิชาการหรือบทความวิจัยที่ได้รับการจัดพิมพ์ในวารสารสารสนเทศต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)  ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากภายใน/หรือภายนอกมหาวิทยาลัย  จำนวน  2 ท่านต่อบทความ ด้วยการประเมินแบบ Double-blinded

Publication Frequency

        จัดทำวารสารวิชาการโดยมีกำหนดออกปีละ  2  ฉบับ  (วารสารราย  6  เดือน) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

        This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Journal History

        วารสารสารสนเทศ  เป็นวารสารวิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเป็นเจ้าของและจัดพิมพ์ครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2543 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในรูปแบบของบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทรรศน์ ด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ สารสนเทศศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการความรู้

        กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (วารสารราย 6 เดือน) ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

        โดยมีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเก็บธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความของวารสารสารสนเทศ เพื่อใช้สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณากลั่นกรองบทความและค่าดำเนินการผลิตบทความภาษาไทยฉบับละ 2,200 บาท และบทความภาษาอังกฤษฉบับละ 3,200 บาท

        ประวัติบรรณาธิการของวารสารสารสนเทศ ดังนี้

            รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2543) ถึงปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (2547)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (2547) และปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (2548) 

            อาจารย์ประภาศรี คงกล่อม บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (2548) 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ หนูสวัสดิ์ บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 7 ฉบับที่ 1-2  (2549) และปีที่ 8 ฉบับที่  1 (2550)  

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาพรรณ  หิรัญวัชรพฤกษ์ บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (2550)

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา  พงศ์พัฒนโยธิน บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 9-10 ฉบับที่ 1-2 (2551-2552) 

            อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 11-12 ฉบับที่ 1-2 (2553-2554)  ได้เปลี่ยนบรรณาธิการเป็น

            รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  คูหาภินันท์  บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 13 ฉบับที่ 1-2 (2557) 

            ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เผด็จ  ก๋าคำ บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 14 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน) 

          อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  โพธิ์เขียว บรรณาธิการ วารสารสารสนเทศปีที่ 19 ฉบับที่ 1-2 (พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน)

         ปี พ.ศ. 2558  วารสารสารสนเทศได้ผ่านการประเมินวารสารและปรากฎชื่ออยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI: Thai Journal Citation Index Centre) อยู่ในกลุ่มที่ 2  ของวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

        วารสารสารสนเทศ เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยนำระบบ OJS  มาใช้ในการบริการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อความสะดวก รวดเร็วและมีมาตรฐาน โดยผู้เขียนสามารถตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงาน รวมทั้งจะจัดเผยแพร่วารสารในระบบอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Version) วารสารสารสนเทศขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ช่วยให้คำแนะนำในจัดทำบทความให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น