วารสารการสื่อสารมวลชน
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม - ธันวาคม 2564
ISSN: 1906-2591 (Print) ISSN: 2673-0545 (Online)
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เผยแพร่แล้ว: 28-12-2021

การสร้างแบรนด์บุคคลของนักพากย์เกมบนเฟซบุ๊กเกมมิ่ง

สมิจฐ์ พรหมมินทร์, ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์

186-208