การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของบริษัทมาร์เวลสตูดิโอส์ จำกัด

Main Article Content

ภูริทัต สังประกุล
ธีรภัทร วรรณฤมล

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อให้ทราบถึงกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของบริษัทมาร์เวล สตูดิโอส์ จำกัด ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก และการเก็บข้อมูลในเชิงเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประชากรเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตโดยบริษัทมาร์เวล สตูดิโอส์ จำกัด ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2008 – 2019 ที่ทำรายได้เกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ จำนวน 8 เรื่อง ได้แก่ The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Avengers: Age of Ultron (2015), Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers : Infinity War (2018), Captain Marvel (2019)และ Avengers: Endgame (2019) กลุ่มตัวอย่างเป็น ผู้มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ในด้านภาพยนตร์และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดในธุรกิจภาพยนตร์ ประเภทของสื่อที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ Facebook, Youtube, Website, Twitter, Instagram และป้ายโฆษณา จากผลการศึกษาพบว่า บริษัทมาร์เวล สตูดิโอส์ จำกัด ได้แบ่งกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์, ด้านการส่งเสริมการขาย, ด้านกระบวนการ และด้านบุคคล โดยเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดนั้นจะเน้นไปที่การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือที่เรียกว่า Omni Chanel เพื่อชักจูงให้ผู้คนเกิดความสนใจในภาพยนตร์ โดยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ ความคิด และการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการตระหนักรู้ของกลุ่มผู้ชมเป้าหมายเพื่อให้เกิดความภักดีในตราสินค้า


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. (2552). สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาพพิมพ์
ฐิติรัตน์ มีมาก. (2552). การจัดการธุรกิจขนาดย่อม = Small business management. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น
นิศา ชัชกุล. (2550). อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิชญา จำเริญจรัสวิทย. (2558). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกชมภาพยนตร์อเมริกันซูเปอร์ฮีโร่ของผู้ชม
ภาพยนตร์ในเขตกรุงเทพมหานคร (ปริญญานิพนธ์มหาบัณฑิต). กรุงเพทฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พุฒินันท์ ปรีดี. (2559). การสื่อสารอุดมการณ์อเมริกันผ่านภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ของบริษัทมาร์เวล (ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิต). เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มณฑาจุฬา สุวัฒนะดิลก. (2558). อิทธิพลของการตลาดแบบสื่อสังคมต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ (รางงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยพี ระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เยาวนันท์ เชฏฐรัตน์. (2534). ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์. กรุงเทพฯ : ณ ฌาน.
วรากรณ์ สามโกเศศ. (2562). Glocalization ช่วยต่อยอด. สืบค้น 18 สิงหาคม 2563, จาก
https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/646612
ศิริวรรณ เสรีรัตน์. (2541). การบริหารการตลาดยุคใหม่. กรุงเทพฯ : Dimond in business world
สาริณี แสงสุวรรณ. (2552). กลยุทธ์ทางการสื่อสารการตลาดของภาพยนตร์ไทยแนวแอ๊กชั่นเพื่อสร้างศักยภาพทางการส่งออก (รางงานการวิจัย). กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัญญลักษณ์ บัวศร. (2549). กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของภาพยนตร์แอนิเมชั่นไทย (ปริญญานิพนธ์
มหาบัณฑิต). กรุงเพทฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาษาอังกฤษ
Belch, George E. and Belch, Michael A. (1993). Introduction to Advertising and Promotion : An Integrated Marketing Communications Perspective. 2 nd ed. Boston, Mass. : Richard D. Irwin, Inc.,
Boone, L. E. & Kurtz, D. L. (1995).Contemporary marketing (8th ed.). Unites States. The DrydenPress
Harcourt Bruce College Publishers.
Box office mojo. (2020). Top Lifetime Grosses. สืบค้น 7 สิงหาคม 2563, จาก
https://www.boxofficemojo.com/chart/ww_top_lifetime_gross/?area=XWW&ref_=bo_cso_ac
Kotler Philip, & Kevin Lane Keller (2012). Marketing management. Boston : Pearson Education
Philip Kotler, & Gary Armstrong. (2012). Principles of marketing. Boston : Pearson Prentice Hall
Spencer Harrison, Arne Carlsen, and Miha Škerlavaj (Harvard Business Revie). (2019). Marvel’s Blockbuster Machine. สืบค้น 19 พฤศจิกายน 2562, จาก https://hbr.org/2019/07/marvels-blockbuster-machine
The numbers. (2020). All Time Worldwide Box Office. สืบค้น 15 สิงหาคม 2563, จาก https://www.the-numbers.com/box-office-records/worldwide/all-movies/cumulative/all-time