เผยแพร่แล้ว: 2020-06-30

การขยายหน้าที่เชิงไวยากรณ์ของคำว่า เวลา ในภาษาไทย

จิดาภา ตั้งดิลกธนากุล, คเชนทร์ ตัญศิริ, อุมาภรณ์ สังขมาน

141-164