แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย

Main Article Content

จุฑามณี อ่อนสุวรรณ
นวศรี ชนมหาตระกูล
จุฑาทิพ ดวงมาลย์
ณัฐชยา อติชาติธานินทร์
พร ไตรรัตน์วรกุล
วีระศักดิ์ ชลไชยะ

บทคัดย่อ

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็ก คณะผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับภาษาศาสตร์จิตวิทยาและกุมารเวชศาสตร์เพื่อใช้ในการอธิบายประเด็นหลัก คือ 1) ลำดับพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็ก และ 2) ประเด็นคำถามเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กในด้านต่าง ๆ ที่รวมถึงด้านระยะเวลาที่เหมาะสมในการดูหน้าจอ (screen time) สภาพแวดล้อมทางเสียงที่เหมาะสม และการสื่อสารและภาษาที่ควรใช้ คณะผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะมีส่วนช่วยให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลทางวิชาการที่เข้าใจง่าย และนำไปเป็นแนวทางส่งเสริมพัฒนาการด้านการเรียนรู้ภาษาของทารกและเด็กเล็กต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
อ่อนสุวรรณจ., Chonmahatrakul, N., ดวงมาลย์จ., อติชาติธานินทร์ณ., ไตรรัตน์วรกุลพ., & ชลไชยะว. (2020). แง่คิดและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาของทารกและเด็กเล็กจากข้อมูลการศึกษาวิจัย. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 20(1), 184-201. https://doi.org/10.14456/lartstu.2020.9
ประเภทบทความ
บทความวิชาการ
ประวัติผู้แต่ง

จุฑามณี อ่อนสุวรรณ, คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประเทศไทย

Department of English and Linguistics, Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

MARCS-CILS NokHook BabyLab

Center of Excellence in Intelligent Informatics, Speech and Language Technology, and Service Innovation (CILS), Thammasat University

จุฑาทิพ ดวงมาลย์, ห้องปฏิบัติการด้านพัฒนาการทางภาษาและพฤติกรรมของเด็กเล็ก MARCS-CILS นกฮูกเบบี้แล็บ ประเทศไทย

MARCS-CILS NokHook BabyLab

เอกสารอ้างอิง

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. (2556). สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การทหารผ่านศึก.

Akhtar, N., Dunham, F., & Dunham, P. J. (1991). Directive interactions and early vocabulary development: The role of joint attentional focus. Journal of Child Language, 18(1), 41-49.

American Academy of Pediatrics. (1999). Committee on Public Education. Media education. Pediatrics, 104, 341-343.

_______. (2016). American Academy of Pediatrics Announces New Recommendations for Children’s Media Use. Retrieved from https://www.aap.org/en-us/about-the-aap/aap-press-room/Pages/American-Academy-of-Pediatrics-Announces-New-Recommendations-for-Childrens-Media-Use.aspx

Anderson, D. R., & Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. American Behavioral Scientist, 48(5). 505-522.

Andruski, J. E., & Kuhl, P. K. (1997, April). The acoustic structure of vowels in infant- and adult-directed speech. Paper presented at the Biannual Meeting of the Society for Research in Child Development, Washington, DC.

Aitchison, J. (2011). The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics. Routledge.

Bahls, C. (2019). Your Baby’s Brain: If You Want to Build a Better Mind, Tell Stories. Retrieved from https://whyy.org/articles/your-babys-brain-if-you-want-to-build-a-better-mind-tell-stories

Brown, A. (2011). Media use by children younger than 2 years. Pediatrics, 128(5), 1040-1045.

Carroll, D. (2007). Psychology of Language. Nelson Education.

Chonchaiya, W., & Pruksananonda, C. (2008). Television viewing associates with delayed language development. Acta Paediatrica, 97(7), 977-982.

Cooper, R. P., & Aslin, R. N. (1990). Preference for infant‐directed speech in the first month after birth. Child Development, 61(5), 1584-1595.

Cutler, A. (2012). Native listening: Language Experience and the Recognition of Spoken Words. Mit Press.

De Bruyckere, P., Kirschner, P. A., & Hulshof, C. D. (2015). Babies become cleverer if they listen to classical music. In Urban Myths about Learning and Education. Academic Press (pp. 119-121).

DeCasper, A. J., Lecanuet, J. P., Busnel, M. C., Granier-Deferre, C., & Maugeais, R. (1994). Fetal reactions to recurrent maternal speech. Infant Behavior and Development, 17(2), 159-164.

Desrochers, S., Morissette, P., & Ricard, M. (1995). Two perspectives on pointing in infancy. Joint Attention: Its Origins and Role in Development, 85-101.

Dorland, W. A. N. (2007). Dorlands Illustrated Medical Dictionary. Philadelphia (PA): Saunders.

Evans, C. (2009) Disney offers refund after furore over Baby Einstein DVDs. The Times, 27 October.

Fernald, A. (1985). Four-month-old infants prefer to listen to motherese. Infant Behavior and Development, 8(2), 181-195.

Fernald, A., & Kuhl, P. (1987). Acoustic determinants of infant preference for motherese speech. Infant Behavior and Development, 10(3), 279-293.

Fernald, A., & Simon, T. (1984). Expanded intonation contours in mothers' speech to newborns. Developmental Psychology, 20(1), 104.

Fernald, A., Taeschner, T., Dunn, J., Papousek, M., de Boysson-Bardies, B., & Fukui, I. (1989). A cross-language study of prosodic modifications in mothers' and fathers' speech to preverbal infants. Journal of Child Language, 16(3), 477-501.

Guyton, G. (2011). Using Toys to Support Infant-Toddler Learning and Development. Retrieved from https://educate.bankstreet.edu/faculty-staff/6

Hoff, E. (2006). How social contexts support and shape language development. Developmental Review, 26(1), 55-88.

Iverson, J. M. (2010). Developing language in a developing body: The relationship between motor development and language development. Journal of Child Language, 37(2), 229-261.

Kirkorian, H. L., Pempek, T. A., Murphy, L. A., Schmidt, M. E., & Anderson, D. R. (2009). The impact of background television on parent–child interaction. Child Development, 80(5), 1350-1359.

Knowles, S. R., Johns, K., Osmond, R., Weismantel, M., & Heath, R. A. (1999). "The Mozart Effect": A Critical Review and Meta-Analysis. Unpublished.

Krcmar, M., Grela, B., & Lin, K. (2007). Can toddlers learn vocabulary from television? An experimental approach. Media Psychology, 10(1), 41-63.

Krueger, C., Horesh, E., & Crossland, B. A. (2012). Safe sound exposure in the fetus and preterm infant. Journal of Obstetric, Gynecologic and Neonatal Nursing, 41(2), 166-170.

Laakso, M. L., Poikkeus, A. M., Katajamäki, J., & Lyytinen, P. (1999). Early intentional communication as a predictor of language development in young toddlers. First Language, 19(56), 207-231.

Lennenberg, E. H. (1967). Developmental milestones in motor and language development. In B. C. Lust. (2006). Child Language: Acquisition and Growth. Cambridge: Cambridge.

Lubetzky, R., Mimouni, F. B., Dollberg, S., Reifen, R., Ashbel, G., & Mandel, D. (2010). Effect of music by Mozart on energy expenditure in growing preterm infants. Pediatrics, 125(1), 24-28.

Mundy, P., & Gomes, A. (1998). Individual differences in joint attention skill development in the second year. Infant Behavior and Development, 21(3), 469-482.

Munzer, T. G., Miller, A. L., Weeks, H. M., Kaciroti, N., & Radesky, J. (2019). Differences in parent-toddler interactions with electronic versus print books. Pediatrics, 143(4).

Neuman, S. B., Kaefer, T., Pinkham, A., & Strouse, G. (2014). Can babies learn to read? A randomized trial of baby media. Journal of Educational Psychology, 106(3), 815.

Rattanasone, N. X., Burnham, D., & Reilly, R. G. (2013). Tone and vowel enhancement in Cantonese infant-directed speech at 3, 6, 9, and 12 months of age. Journal of Phonetics, 41(5), 332-343.

Rauscher, F. H., Shaw, G. L., & Ky, C. N. (1993). Music and spatial task performance. Nature, 365, 6447.

Richards, D. S., Frentzen, B., Gerhardt, K. J., McCANN, M. E., & Abrams, R. M. (1992). Sound levels in the human uterus. Obstetrics and Gynecology, 80(2), 186-190.

Richert, R. A., Robb, M. B., Fender, J. G., & Wartella, E. (2010). Word learning from baby videos. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 164(5), 432-437.

Romeo, R. R., Segaran, J., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Yendiki, A., Rowe, M.L., & Gabrieli, J. D. (2018a). Language exposure relates to structural neural connectivity in childhood. Journal of Neuroscience, 38(36), 7870-7877.

Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P., Rowe, M. L., & Gabrieli, J. D. (2018b). Beyond the 30-million-word gap: Children’s conversational exposure is associated with language-related brain function. Psychological Science, 29(5), 700-710.

Scharf, R. J., Scharf, G. J., & Stroustrup A. (2016). Developmental Milestones. Pediatrics in Review, 37(1), 25-38.

Setliff, A. E., & Courage, M. L. (2011). Background television and infants’ allocation of their attention during toy play. Infancy, 16(6), 611-639.

Tomasello, M., & Farrar, M. J. (1986). Joint attention and early language. Child Development, 1454-1463.

Topping, K., Dekhinet, R., & Zeedyk, S. (2013). Parent–infant interaction and children’s language development. Educational Psychology, 33(4), 391-426.

Vallotton, C. (2011). Babies open our minds to their minds: How “listening” to infant signs complements and extends our knowledge of infants and their development. Infant Mental Health Journal, 32(1), 115-133.

Weisberg, D. S., Zosh, J. M., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2013). Talking It Up: Play, Language Development, and the Role of Adult Support. American Journal of Play, 6(1), 39-54.

Werker, J. F., & McLeod, P. J. (1989). Infant preference for both male and female infant-directed talk: a developmental study of attentional and affective responsiveness. Canadian Journal of Psychology/Revue Canadienne de Psychologie, 43(2), 230.

Zimmerman, F. J., Christakis, D. A., & Meltzoff, A. N. (2007). Television and DVD/video viewing in children younger than 2 years. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 161(5), 473-479.