ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน


วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ วรรณกรรม ดนตรี และปรัชญา จำนวน 12 เรื่อง

บทความวิจัยด้านการสอนภาษาอังกฤษได้แก่ การพัฒนาชุดฝึกทักษะครูช่างอุตสาหกรรมเพื่อสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามแนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเนื้อหาและภาษา (CLIL) ของคำนึง เจนการ และวิภารัตน์ แสงจันทร์ บทความวิจัยด้านภาษาศาสตร์ได้แก่ อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของศาสนาพุทธและคริสต์ในภาษาไทย ของธนัฏฐากุล พรทิพยพานิช การวิเคราะห์ระบบใจความหลักของข้อความเกี่ยวกับภาษีบนทวิตเตอร์ (X) ของวิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล และเพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต การอ้างถึงและอุดมการณ์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูต: ความเป็นปรปักษ์ และความเป็นพวกพ้อง ของศุภรวินท์ ปรุงเสริม และ อรทัย ชินอัครพงศ์

บทความวิจัยด้านวรรณกรรมพุทธศาสนา นวนิยาย และเรื่องสั้น ได้แก่ สัตว์เดรัจฉานในปัญญาสชาดก: บทบาทและความสำคัญต่อการสื่อสารแนวคิดทางพระพุทธศาสนา ของสายหยุด บัวทุม วรรณกรรมพหุความเป็นชายและความเป็นชายอำนาจนำในนวนิยายเรื่องชายแพศยาของ ว.วินิจฉัยกุล ของธุวานันท์ คำลือ ภาพแทน “ร้านหนังสือ” ในนวนิยายเรื่องร้านหนังสือ 24 ชั่วโมงสุดท้ายของกิตติศักดิ์ คงคา ของกุลณัฐ บางสุข พัชลินจ์ จีนนุ่น และวราเมษ วัฒนไชย

บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านดนตรีไทยและดนตรีสากลได้แก่ การปรับวงเครื่องสายไทย กรณีศึกษารองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ ของประชากร ศรีสาคร เพลงเชิดนอก กับการพัฒนาทักษะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก ของรณฤทธิ์ ไหมทอง บทเพลงหลายเวอร์ชัน: กรณีศึกษา “รักแท้อยู่เหนือกาลเวลา” เพลงประกอบละครชุดสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ของธรรศ อัมโร

บทความวิชาการด้านปรัชญาได้แก่ ความเชื่อมั่นต่อคำบอกเล่าของประจักษ์พยานจากสื่อสังคมออนไลน์ ของปรีชา บุตรรัตน์ วิเชียร แสนมี และประภาส แก้วเกตุพงษ์ และนอกจากนี้ยังมีบทความวิจัยที่น่าสนใจเรื่อง เมืองหาง: สถานที่สวรรคตของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตามคำให้การของคนไทยใหญ่ ของจุฑารัตน์ เกตุปาน

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสนอข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่อีเมล humanjournal@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2024-04-30

การวิเคราะห์ระบบใจความหลักของข้อความเกี่ยวกับภาษีบนทวิตเตอร์ (X)

วิชชกานต์ เมธาวิริยะกุล, เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต

158-179

ความเชื่อมั่นต่อคำบอกเล่าของประจักษ์พยานจากสื่อสังคมออนไลน์

ปรีชา บุตรรัตน์, วิเชียร แสนมี, ประภาส แก้วเกตุพงษ์

197-211