ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

1. บุคลากรและนิสิตในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ไม่มีค่าธรรมเนียม
2. บุคลากรและนิสิตภายนอก - 3,500 บาท


คำชี้แจงการชำระค่าธรรมเนียม:

1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน 

2. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJO เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ 

3. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์


การชำระค่าธรรมเนียม: 

กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

ธนาคาร        กรุงไทย จำกัด 
สาขาย่อย    มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชื่อบัญชี        คณะมนุษยศาสตร์ 
เลขที่บัญชี    857-0-24154-2
ประเภทบัญชี    ออมทรัพย์


ศึกษาประกาศเพิ่มเติม:

  • [5 กันยายน 2562] ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คลิก
  • [2 มีนาคม 2565] ประกาศคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมและค่าสมาชิกวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไขเพิ่มเติม) คลิก