เกี่ยวกับวารสาร


นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์:

วารสารมีนโยบายรับตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ และนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 


กระบวนการพิจารณาบทความ:

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินจะไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนจะบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  


ประเภทของบทความ:

  • บทความวิจัย (Research article)
  • บทความวิชาการ (Academic article)
  • บทความปริทัศน์ (Review article) 
  • บทความวิจารณ์หนังสือ (Book review)

** ผลงานที่ส่งมาเพื่อตีพิมพ์ควรมีลักษณะวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์ หรือเสนอแง่มุมความรู้ แนวคิด และประเด็นปัญหาต่างๆ มีการแสดงถึงการศึกษาค้นคว้า อย่างรอบด้าน และควรมีการอ้างอิงทฤษฎีหรือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ รวมถึงต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือแหล่งอื่นใดมาก่อน


ภาษาที่รับตีพิมพ์:

  • ภาษาไทย (Thai)
  • ภาษาอังกฤษ (English)


กำหนดออก:

วารสารตีพิมพ์ 3 ฉบับต่อปี ดังนี้

  • ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 
  • ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม
  • ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม


เจ้าของวารสาร:

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร