ติดต่อ

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
บรรณาธิการ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)5596 2072

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร
เบอร์โทรศัพท์ +66(0)5596 2072