เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, or RTF document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines.

อินโฟกราฟฟิค (Infographic):

  • ขั้นตอนการส่งบทความ | The Process of Submission คลิก
  • ภาพรวมกระบวนการของบทความ | Article Workflow คลิก

ต้นฉบับ:  
ความยาวไม่ควรเกิน 15 หน้ากระดาษ B5 ขนาดกระดาษกว้าง 18.2 ซม. ความสูง 25.7 ซม.  (รวมเอกสารอ้างอิง) พิมพ์บนกระดาษหน้าเดียว  ตั้งค่าหน้ากระดาษโดยเว้นขอบบน 3 ซม. ขอบซ้ายและขวา 2 ซม. และขอบล่าง 2 ซม. บทความที่เขียนด้วยภาษาไทยและภาษาไทยที่มีภาษาอังกฤษผสม ให้ใช้ตัวอักษร “Cordia New ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 ส่วนบทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร “Cordia New ขนาด 14” โดยกำหนดระยะห่างระหว่างบรรทัด 1 โดยเว้นบรรทัดระหว่างแต่ละย่อหน้า

            รายการ                         ลักษณะตัวอักษร         รูปแบบการพิมพ์             ขนาดตัวอักษร

            ชื่อบทความ                           หนา                        กลางหน้ากระดาษ                       18
            ชื่อผู้แต่ง                               หนา                                ชิดขวา                                 14
            บทคัดย่อ                              หนา                                ชิดซ้าย                                14
            เนื้อหาบทคัดย่อ                    ปกติ                                    -                                      13
            หัวข้อแบ่งตอน                     หนา                                ชิดซ้าย                                 14
            หัวข้อย่อย                            หนา                        ใช้หมายเลขกำกับ                        14
            บทความ                              ปกติ                                    -                                       14
            การเน้นความในบทความ     หนา                                    -                                        14
            ข้อความในตาราง                 ปกติ                                    -                                       13
            ข้อความอ้างอิง                     เอียง                                    -                                      14
            รายการอ้างอิง                       หนา                       กลางหน้ากระดาษ                         14

            **ความยาวหน้าหน้าแรกของต้นฉบับ (ชื่อเรื่อง ผู้เขียน บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษและคำสำคัญ) ความยาวไม่เกิน 1 หน้า

รูปแบบและภาษา:            
ผู้เขียนบทความควรใช้รูปแบบการเขียนบทความและสำนวนภาษาเหมาะสมกับลักษณะของบทความทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป  มีการตรวจทานต้นฉบับแล้วเป็นอย่างดีทั้งรูปแบบและการสะกด

การอ้างอิง:            
แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่อ้างอิงในบทความต้องปรากฏตามลำดับตัวอักษรในรายการเอกสารอ้างอิงท้ายบทความโดยใช้ระบบเดียวกันทั้งเรื่อง คือ APA (ดูรายละเอียดการเขียนเอกสารอ้างอิงได้ที่เว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/index) ผู้เขียนบทความต้องรับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารที่นำมาอ้างอิงทั้งหมด 

บทคัดย่อ:              
ผู้เขียนบทความต้องแนบบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งสรุปสาระสำคัญของบทความ โดยแยกหน้าต่างหากไม่รวบอยู่ในบทความ  บทคัดย่อไม่เกิน 10 บรรทัด สำหรับบทคัดย่อภาษาไทย และไม่เกิน 200 คำ สำหรับบทความภาษาอังกฤษ  หรือบทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมกันไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ  สำหรับบทคัดย่อภาษาอังกฤษ ผู้เขียนต้องตรวจสอบความถูกต้องทางไวยากรณ์และการใช้ภาษาเอง สำหรับบทความที่เขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แนบบทคัดย่อภาษาไทย  ส่วน abstract สามารถใช้ภาษาที่เขียนบทความได้  แต่ผู้เขียนต้องรับผิดชอบความถูกต้องของภาษาเอง

คำสำคัญ:           
ผู้เขียนต้องกำหนดคำสำคัญทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 3 ถึง 6 คำ สำหรับบทความด้วย โดยเรียงคำสำคัญตามระดับความเกี่ยวพันกับบทความ

บทความจากวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของการศึกษา:                 
ให้ระบุข้อความไว้ที่เชิงอรรถ เช่น
            “บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่อง ....”
            “บทความนี้ปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์เรื่อง ...”
            “บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ...”
พร้อมระบุปริญญา สาขาวิชา สถาบัน และปี