ข่าวประกาศ

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2020-04-21

 

                                                                       ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

                              เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                      .........................................................................

 

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

ddd.png

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์:

  1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

 

  1. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

 

  1. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผล การพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

 

  1. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

 การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

          ธนาคาร         กรุงไทย จำกัด     สาขาย่อย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ชื่อบัญชี         คณะมนุษยศาสตร์                                 

          เลขที่บัญชี      857-0-24154-2

          ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์