ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

 

บรรณาธิการวารสารฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์        มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

กองบรรณาธิการวารสารฯ

ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  วงศ์วัฒนา                         มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  คงศิริรัตน์                  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา  ธีรานนท์                 มหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร  เมธีธรรม                    มหาวิทยาลัยนเรศวร  

รองศาสตราจารย์ ดร.พิทยาวัฒน์  พิทยาภรณ์           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารนี  บุญทรง                      มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา  มะสึนาริ                      มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี  ปิยพสุนทรา             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ดร.บุญสมหญิง  พลเมืองดี                                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิ

ดร.ณัฐชยา  นัจจนาวากุล                                          มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.นรินธร  สมบัตินันท์ แบร์                                      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดร.รุ่งนภา  ฉิมพุฒ                                                     มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขานุการ

นางวรรณภา  แตงตุ้ม