ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์  
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี  
   
บรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล สุรนัคครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.ปฐวี พรหมเสน มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
กองบรรณาธิการ  
ศาสตราจารย์ ดร.บุษบา กนกศิลปธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร.ปริศวร์ ยิ้นเสน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ อมรวณิชศักดิ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ เชิดชู มหาวิทยาลัยนเรศวร
   
เลขานุการ  
นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร