ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี

บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์     มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บารนี บุญทรง    มหาวิทยาลัยนเรศวร

กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์วัฒนา     มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร. ม.ล.จรัลวิไล จรูญโรจน์     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์     มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์     มหาวิทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เมธีธรรม     มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี ปิยพสุนทรา     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา มะสึนาริ     มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรศ อัมโร     มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ดร.บุญสมหญิง พลเมืองดี     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล     มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.นรินธร สมบัตินันท์ แบร์     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ดร.รุ่งนภา ฉิมพุฒ     มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดร.สิริลักษณ์ หุ่นศรีงาม ผลพานิช     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

เลขานุการ
นางสาวณัชชา แก้วเจริญเนตร