วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Humanities Naresuan University; JHNU) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review) มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

2023-09-22

 

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

**ข้อมูลเพิ่มเติม: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/about/editorialTeam

ประกาศการกำหนดค่าธรรมเนียม วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2023-05-12

 

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

1. บุคลากรและนิสิตในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร - ไม่มีค่าธรรมเนียม

2. บุคลากรและนิสิตภายนอก - 3,500 บาท


คำชี้แจงการชำระค่าธรรมเนียม:

1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน 

2. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJO เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ 

3. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

4. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ “ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์” จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์

 

ประกาศปิดรับบทความชั่วคราว

2022-07-01


เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอประกาศปิดรับบทความชั่วคราว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องด้วยมีผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์เป็นจำนวนมาก จึงทำให้วารสารมีบทความเต็มจำนวนสำหรับการเผยแพร่ในปี 2567 การเปิดรับบทความในปีถัดไปจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ สำหรับท่านที่ส่งบทความมาก่อนวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 สามารถใช้งานระบบได้ตามปกติ

ทางกองบรรณาธิการวารสารฯ ขอขอบคุณผู้วิจัยทุกท่านที่ร่วมส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มา ณ ที่นี้

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 (2023): พฤษภาคม - สิงหาคม 2566

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 20 นำเสนอบทความวิจัยและบทความวิชาการที่หลากหลายทางด้านมนุษยศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาศาสตร์ วรรณคดี คติชนวิทยา การเรียนการสอนภาษา และดนตรี

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับบทความตีพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ วารสารฉบับนี้มีบทความภาษาอังกฤษจำนวน 2 เรื่อง ประกอบด้วยบทความด้านวรรณคดี คือ In the Postcolonial Mindscape of Stieg Larsson’s The Girl Who Kicked the Hornet’s Nest: An Immigrant’s Story และบทความด้านการเรียนการสอนภาษา คือ A Practical Learning Tool for Traffic Police Officers in Chiang Mai, Thailand ส่วนบทความภาษาไทย ประกอบไปด้วยบทความด้านภาษาศาสตร์ คือ กลวิธีทางภาษากับการนำเสนอภาพ “หญิงร้ายชายเลว” ในรายการพุธทอล์คพุธโทร บทความด้านคติชนวิทยา ได้แก่ “การสาปแช่ง” ในจารึกสุโขทัย และ “คำกลอนการขุดพระ”: เรื่องเล่าเกี่ยวกับการขุดพระกรุ ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ที่แต่งในทศวรรษ 2500 บทความด้านวรรณคดี คือ เมื่อคืนได้ตายไปแล้ว: สภาวะสมัยใหม่และภาพตัวแทนของชนบทในเรื่องสั้นไทยและมาเลเซียทศวรรษที่ 2510-2520 บทความด้านการเรียนการสอนภาษา คือ ผลการใช้หนังสือแบบฝึกทักษะความจริงเสริม (Augmented Reality) เรื่องการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลี เพื่อพัฒนาการเขียนตัวอักษรภาษาเกาหลีของผู้เรียนระดับต้น และบทความด้านดนตรี คือ การปรับแต่งคุณภาพเสียงจะเข้ ตามแนวทางของอาจารย์ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ

คณะผู้จัดทำวารสารฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านไม่มากก็น้อย และขอขอบพระคุณผู้แต่งทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารฯ หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่อีเมล humanjournal@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-08-31

ดูทุกฉบับ