วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นวารสารที่มีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 2 ท่าน ทั้งนี้ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review)  มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

 

ประกาศแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

2020-04-21

 

                                                                       ประกาศแจ้งเพื่อทราบ

                              เรื่อง  การกำหนดค่าธรรมเนียมวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

                                                      .........................................................................

 

ค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้

ddd.png

การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์:

  1. การชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความ ผู้ส่งบทความจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหลังจากที่ได้มีการตรวจสอบบทความเบื้องต้นจากกองบรรณาธิการ และบรรณาธิการเรียบร้อยแล้ว โดยเจ้าหน้าที่วารสารฯ จะแจ้งให้ผู้ส่งบทความทราบก่อน

 

  1. ให้ผู้ส่งบทความส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบ ThaiJo เมื่อกองบรรณาธิการได้รับหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการส่งบทความของท่านไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพของบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ

 

  1. การพิจารณาบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บทความของท่านจะต้องผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ 2 ท่าน และบรรณาธิการก่อน กองบรรณาธิการจึงจะแจ้งผล การพิจารณาไปยังผู้ส่งบทความ

 

  1. ในกรณีที่ผู้ส่งบทความได้ชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารฯ แล้ว แต่บทความ  "ถูกปฏิเสธการตีพิมพ์" จากผู้ทรงคุณวุฒิ และบรรณาธิการ หรือผู้ส่งบทความ “จะขอยกเลิกการตีพิมพ์บทความ” ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมการส่งบทความได้ เนื่องจากค่าธรรมเนียมที่ชำระเป็นค่าดำเนินการประเมินคุณภาพบทความ และการชำระค่าธรรมเนียมการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ไม่ได้หมายความว่า “บทความที่ชำระค่าธรรมเนียมจะได้รับการตีพิมพ์”

 

 การชำระค่าธรรมเนียม :  กำหนดให้โอนเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางบัญชีธนาคาร ดังนี้

          ธนาคาร         กรุงไทย จำกัด     สาขาย่อย  มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ชื่อบัญชี         คณะมนุษยศาสตร์                                 

          เลขที่บัญชี      857-0-24154-2

          ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์  

Vol. 17 No. 1 (2020): January - April 2020

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

           วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของปีที่ 17 จากผลการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการประเมินให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ในการนี้ คณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนทำให้วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานของการจัดทำวารสารไทย

           ในการก้าวสู่ปีที่ 17 วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังคงนโยบายตีพิมพ์บทความทางวิชาการเพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่องค์ความรู้ด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญา ศาสนา ดนตรี และนาฏศิลป์ อีกทั้งคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการจัดทำวารสาร

           วารสารฉบับนี้รวบรวมบทความทางวิชาการหลากหลายสาขาวิชา ประกอบไปด้วยด้านภาษาและภาษาศาสตร์ ได้แก่ การใช้ภาพพจน์ในนิตยสารท่องเที่ยว การประกอบสร้างภาพของเวียดนามในงานเขียน ของไทย การแปรทางกลสัทศาสตร์ของเสียง (kh) ในภาษาพวนหมู่บ้านฝายมูล ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และความพร้อมด้านภาษาจีนของท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับ MICE CITY: การศึกษาตามแนวภูมิทัศน์เชิงภาษาศาสตร์ ด้านการเรียนการสอนภาษา ได้แก่ การศึกษาเปรียบเทียบ ความเชื่อของผู้เรียนและผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยที่มีต่อการอ่านภาษาญี่ปุ่น ด้านดนตรี ได้แก่ วัฒนธรรมการบรรเลงดนตรีไทใหญ่ประเภทกลองก้นยาว กลองมองเซิง และเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายในรัฐชาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมืองเชียงตุง) รวมถึงด้านศาสนา ได้แก่ ศึกษาวิเคราะห์วิมานในวิมานวัตถุ

           คณะผู้จัดทำวารสารฯ ขอขอบคุณท่านผู้เขียนและท่านผู้อ่านที่ได้ให้การสนับสนุนวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์นี้จะเป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์ไม่มากก็น้อย

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

                                       บรรณาธิการ

Published: 2020-04-28

View All Issues