วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (Journal of Humanities Naresuan University; JHNU) เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี คติชน ปรัชญาและศาสนา ดนตรีและนาฏศิลป์ โดยมีการประเมินบทความก่อนตีพิมพ์ (refereed journal) โดยผู้ประเมินจำนวน 3 ท่าน ทั้งนี้ ผู้ประเมินไม่เห็นชื่อหรือข้อมูลของผู้เขียนบทความ และผู้เขียนบทความไม่ทราบผู้ประเมิน (double blind review) มีกำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ ราย 4 เดือน คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม และฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)

2023-12-18


เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเลขมาตรฐานสากลประจําวารสาร (ISSN)

ISSN (เดิม) :     1686-445X (Print)
E-ISSN (เดิม) :   2672-9547 (Online)

เปลี่ยนแปลงเลข ISSN และ E-ISSN ดังนี้

ISSN (ใหม่) :     3027-6101 (Print)
E-ISSN (ใหม่) :   2985-2544 (Online)

ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

รายละเอียดของวารสารเพิ่มเติม: https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=382

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง บ.ก. และกอง บ.ก.

2023-09-22

 

เรียน ผู้วิจัยทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแจ้งปรับเปลี่ยนคณะกรรมการจัดทำวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

จากเดิม บรรณาธิการวารสารคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด อินทจามรรักษ์

เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วารสารฯ ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2566) เป็นต้นไป

**ข้อมูลเพิ่มเติม: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhnu/about/editorialTeam

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 (2023): กันยายน - ธันวาคม 2566

ท่านสมาชิกและผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน

วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความวิชาการด้านดนตรี 1 เรื่อง บทความวิจัยด้านดนตรี วรรณกรรม ภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ และคติชนวิทยา 6 เรื่อง และบทปริทัศน์หนังสือ 1 เรื่อง

บทความด้านดนตรีเรื่อง แนวทางการตีความและบรรเลงบทเพลง เอ-เซ มารส์? ของสเวลิงค์ ของปานใจ จุฬาพันธุ์ เสนอแนวทางการบรรเลงเพลงเอ-เซ มารส์? ที่ปรับให้เหมาะสมกับการบรรเลงเปียโนในปัจจุบัน ส่วนบทความเรื่อง งานประพันธ์เพลง: พระเจ้าตากสินมหาราช ของจีระพันธ์ อ่อนเถื่อน และพนัง ปานช่วย เป็นผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลงจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

บทความด้านวรรณกรรมเรื่อง ชาตินิยมและสังคมพหุวัฒนธรรม: ความย้อนแย้งในอัตลักษณ์ร่วมทางสังคมจากเรื่องสั้นอาเซียน ของเมศิณี ภัรมุทธา และธัญญา สังขพันธานนท์ แสดงให้เห็น อัตลักษณ์ร่วมทางสังคมของคนอาเซียนที่มีสำนึกในชาตินิยม บทความด้านภาษาอังกฤษเรื่อง Thai Learners’ Awareness of Selectiveness Constraint on English Complex-word Deriviation ของราเชน โพธิ์อิ่ม และเสาวภาคย์ กัลยาณมิตร ผลการศึกษามีประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้สอนรายวิชาวจีวิภาค (Morphology Course) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ส่วนบทความด้านภาษาศาสตร์เรื่อง การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในนิทานเมียนมา ของธนชาติ เกิดเกรียงไกร และอรทัย ชินอัครพงศ์ พบว่านิทานเมียนมาของนุหยี่งใช้การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมแบบแสดงลำดับเวลามากที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหานิทานได้ง่าย

บทความด้านคติชนวิทยาที่สังเคราะห์งานวิจัยด้านการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมสู่ขวัญในภาคเหนือและภาคอีสานเรื่อง การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญ: ความหมาย คุณค่า และตัวตนของคนไทยภาคเหนือและอีสาน ของสุรเชษฐ์ คูหาเลิศ และอรอุษา สุวรรณประเทศ แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาโรคด้วยพิธีกรรมการสู่ขวัญในบริบทสังคมภาคเหนือและภาคอีสาน ส่วนบทความเรื่อง พระนามของพระศรีมหาอุมาเทวีในคัมภีร์ศรีลลิตาสหัสรนามในมุมมองของคติชนวิทยาสามมิติ ของอาทิมา พงศ์ไพบูลย์ และอรอุษา สุวรรณประเทศ ใช้มุมมองคติชนวิทยาสามมิติวิเคราะห์พระนามของพระศรี มหาอุมาเทวีในคัมภีร์ศรีลลิตาสหัสรนาม ช่วยให้เข้าใจปรากฏการณ์การนับถือพระศรีมหาอุมาเทวีได้เป็นอย่างดี และปิดท้ายเล่มด้วยบทปริทัศน์หนังสือเรื่อง เคล็ดลับการเขียนบทความวิจัย วรรณคดีตะวันตก วรรณคดีอังกฤษและอเมริกัน ของภัทร ชุมสาย ณ อยุธยา

กองบรรณาธิการ ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านที่ส่งบทความเพื่อขอรับพิจารณาตีพิมพ์ลง ในวารสารฯ และขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสนอข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กองบรรณาธิการมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนามาตรฐานวารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป หากท่านมีข้อติชมหรือข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามหรือส่งข้อเสนอแนะของท่านมาได้ที่อีเมล [email protected] 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แคทรียา อังทองกำเนิด
บรรณาธิการ

เผยแพร่แล้ว: 2023-12-29

งานประพันธ์เพลง: พระเจ้าตากสินมหาราช

จีระพันธ์ อ่อนเถื่อน, พนัง ปานช่วย

12-26

การเชื่อมโยงความด้วยคำเชื่อมในนิทานเมียนมา

ธนชาติ เกิดเกรียงไกร, อรทัย ชินอครพงศ์

99-112

ดูทุกฉบับ