วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ประกาศเปิดรับบทความ

2021-10-30

         วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้น โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 4,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25% 2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร 3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHaJSxEwNbRJQrsIO_odN7zS4_QqgLTNA5UKFeiM6LG3bPQ/viewform หรือสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

781634911049.png

ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (2021): กันยายน - ธันวาคม

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้ถูกจัดกลุ่มคุณภาพวารสารประจำปี พ.ศ. 2564 ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่ 2 (TCI 2) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 9 ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2564) มีบทความจำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 9 บทความ และบทความวิชาการ จำนวน 6 บทความ อนึ่ง ความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป จะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2021-11-01

การเพิ่มพูนคำศัพท์ผ่านการวิเคราะห์การปรากฏร่วมของคำนามกับคำคุณศัพท์และคำกริยากับคำกริยาวิเศษณ์ในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

อาคม สระบัว, เนาวรัตน์ อินทรประสิทธิ์, มนพัฒน์ บุณยะบูรณ, สายหยุด อุไรสกุล, อนุสรณ์ แซ่จันทร์

241-254

การพัฒนาประสิทธิภาพการสรรหาพนักงาน บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด

ดนิตา วิภาวิน, สุภาภรณ์ พรหมฤาษี, เกรียงไกร โพธิ์มณี, รัชฎาพร บุญเรือง

315-328

ดูเล่มทุกฉบับ