วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ด่วน !! ประกาศเปิดรับบทความ

2021-10-30

           วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  โดยเก็บเมื่อเข้าสู่กระบวนการ Review ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์วารสาร หรือช่องทาง Line (กลุ่มคำแนะนำสำหรับผู้เขียน) ที่ปรากฏด้านล่างวารสาร โดยต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

              1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

              2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

              3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้  https://forms.gle/eoGTmMxBfo281ZcU6 และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

 

*ข้อแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์

       โปรดระบุE- mail  ที่ท่านใช้งานปัจจุบันลงในรายะเอียดของบทความ เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับทางวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ

Vol. 6 No. 2 (2024): May - August

Journal of Liberal Art of Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi is an academic journal that has been evaluated for the quality of academic journals listed in the TCI database for 3rd time of the 4th round as a journal of group 1 quality (TCI Base 1) and ranked in the TCI database until 31 December 2024 to maintain the quality of the journal in accordance with international conditions and rules. The journal therefore gives opportunities to researchers, academics, faculty and students to publish academic articles or research articles.

This journal is the 17th issue as the Second issue of 6th year (May – Augustl 2024)  Every article accepted for publication in this journal was approved by the editorial team before publication and  considered by at least 3 experts who screen the article (Peer Review) with expertise in related fields from various institutions in the manner of concealing the names (Double blind Peer Review)

The editorial staff would like to thank all authors, members and readers who are interested and trust in our journal and sincerely hope that the selected articles will be useful to all readers. The editorial staffs also would like to thank all experts who have kindly read and suggested revision of research articles for better academic quality.

Finally, for improving this journal to be more complete, the editorial staff welcomes the suggestion from the readers with great pleasure.

Published: 2024-06-01

View All Issues