วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ ดำเนินการโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปทั้งภายในและภายนอก

ด่วน !! ประกาศเปิดรับบทความ

2021-10-30

           วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์วารสาร หรือช่องทาง Line (กลุ่มคำแนะนำสำหรับผู้เขียน) ที่ปรากฏด้านล่างวารสาร โดยต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

              1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

              2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

              3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้  https://forms.gle/eoGTmMxBfo281ZcU6 และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

          

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2022): พฤษภาคม - สิงหาคม

วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 ครั้งที่ 3 ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพกลุ่มที่ 1 (TCI ฐาน 1) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI จนถึง 31 ธันวาคม 2567 เพื่อรักษาคุณภาพของวารสารให้เป็นไปตามเงื่อนไขและกติกาสากล จึงเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษา ได้เผยแพร่บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย วารสารฉบับนี้เป็นฉบับที่ 11 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2565) มีบทความจำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วยบทความวิจัย จำนวน 11 เรื่อง และบทความวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง อนึ่ง ความคิดเห็นจากบทความวิชาการหรือรายงานการวิจัยแต่ละเรื่องที่นำเสนอในวารสารฉบับนี้ เป็นความเห็นจากผู้เขียนหรือผู้วิจัย กองบรรณาธิการวารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบุคลากร ทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการตลอดจนผู้สนใจโดยทั่วไป จะได้รับสาระประโยชน์จากวารสารฉบับนี้

กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณท่านผู้เขียน ท่านสมาชิกและท่านผู้อ่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจวารสารของเราเป็นอย่างดีตลอดมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่ได้เลือกสรรมาตีพิมพ์มีประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน บรรณาธิการขอขอบพระคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้ให้ความกรุณาอ่านและแนะนำการปรับแก้บทความวิจัยให้มีคุณภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น

สุดท้ายนี้ หากผู้อ่านจะมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงวารสารนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กองบรรณาธิการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่ง

เผยแพร่แล้ว: 2022-08-28

กลยุทธ์การส่งเสริมการนวดตำรับวัดโพธิ์หลังยุคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเชิงสุขภาพ

พวงทิพย์ ชัยพิบาสฤษดิ์, อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง, อุไรวรรณ อมรนิมิตร, ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ, รุ่งลักษมี รอดขำ

228-239

รูปแบบการท่องเที่ยวตามวิถีใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วริษา ต่างใจ, สุมิตรา เรืองพีระกุล, ธัญยธรณ์ วราพงศ์พิศาล

281-292

ชุดความคิดของวิทยากรการเกษตรในจังหวัดแพร่

ประไพพรรณ กิ้วเกษม, วรวรรธน์ ศรียาภัย, วรัญญา ยิ่งยงศักดิ์, บุญยงค์ เกศเทศ

293-306

อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของคำว่า “(คน)แก่” ในภาษาไทย

พิชญ์สินี เสถียรธราดล, กมลาวดี บุรณวัณณะ

307-321

พลวัตทางวัฒนธรรมการเมืองของภูมิภาคเอเชียกลาง : ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและการท่องเที่ยวบนเส้นทางสายไหมในศตวรรษที่ 21

จง แซ่สง, กนกกาญจน์ ปานเปรม, ภารณี อินทร์เล็ก, เบญจรงค์ พื้นสะอาด, ดาราวรรณ จรัสศรี

360-372

นาฏกรรมไทย: ศิลปะศาสตร์ไร้พรมแดนในการสร้างภาพลักษณ์ไทยในต่างประเทศ

บุญญ์พัชรเกษม เสริมวัฒนากุล, สุรพล วิรุฬห์รักษ์

387-401

ดูทุกฉบับ