วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเริ่มเปิดรับบทความตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เป็นต้น โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 4,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  ผู้เขียนจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ 1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25% 2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร 3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ  4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้ Link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMHaJSxEwNbRJQrsIO_odN7zS4_QqgLTNA5UKFeiM6LG3bPQ/viewform หรือสามารถสแกน QR Code ด้านล่าง และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com

781634911049.png