วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิเปิดรับบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2565 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  โดยมีค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความจำนวน 7,000 บาท  ต่อ 1 บทความ  ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์วารสาร หรือช่องทาง Line (กลุ่มคำแนะนำสำหรับผู้เขียน) ที่ปรากฏด้านล่างวารสาร โดยต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทความตามคำแนะนำสำหรับผู้เขียน หากไม่ปฏิบัติตามกติกา กองบรรณาธิการวารสารขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการตีพิมพ์ และไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้

              1. หากบทความมีความซ้ำซ้อนมากกว่า 25%

              2. ผู้เขียนไม่ปฏิบัติตามรูปแบบของวารสาร

              3. บทความไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ

              4. ไม่แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะตามระยะเวลาที่กำหนด (1 เดือน หลังการแจ้งของบรรณาธิการ)

          ผู้เขียนสามารถชำระค่าธรรมเนียมผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย หมายเลขบัญชี 128-0-28939-2 เมื่อชำระแล้วให้ส่งหลักฐานแนบใน Google Form คลิก Link ด้านล่างนี้  https://forms.gle/eoGTmMxBfo281ZcU6 และแนบส่งไฟล์หลักฐานไปที่ journalartrmutsb2560@gmail.com