บรรณาธิการ

 

 

อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

กองบรรณาธิการ

 

 

พระครูใบฎีกาอภิชาติ ธมฺมสุทฺโธ, ดร. 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง   

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์     

 

ศ.ดร.นรินทร์ สังฆ์รักษา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร       

 

รศ.ดร.ชลอ รอดลอย   

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     

 

รศ.ดร.อภินันท์ จันตะนี   

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล   

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี

 

รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม

 

รศ.สายหยุด อุไรสกุล 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ผศ.ดร.อภิษฎาข์ ศรีเครือดง     

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 

ผศ.ดร.สมชาย ดำเนิน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ผศ.พิเศษ ดร.จิติมา พักเพียง   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี      

 

พล.อ.ต. ดร.นภัทร์ แก้วนาค   

วิทยาลัยการทัพอากาศ กองทัพอากาศ

 

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์ ดร.นันทยา คงประพันธ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     

 

อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เกษานุช   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ    

 

อาจารย์ ดร.เกษฎา ผาทอง 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

 

อาจารย์วาสนา มะลินิน   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

อาจารย์ชนิดาภา กระแจะจันทร์   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

 

อาจารย์พรทิพย์ ช่วยเพล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

Lindsay Mayo Fincher

Texas Tech University

ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ

 

 

เอกชัย นาคถนอม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

 

ปานวาส ประสาทศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ