วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเป็นวารสารกลุ่ม สหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เปิดรับบทความวิชาการ (review article) และบทความวิจัย (research article) ของทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ
อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มีประสบการณ์หรือมุมมองทางด้านงานวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
แบบบูรณาการที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างกว้างขวาง โดยบทความ
ดังกล่าวต้องน้าเสนอองค์ความรู้หรือแนวคิดใหม่ที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้า การวิจัยที่ลุ่มลึก และไม่เคยถูกน้าไป
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์อื่นในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาก่อน
กำหนดการตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารมีก้าหนดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เมษายน
ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม
ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม

เผยแพร่แล้ว: 2022-09-27

ประสิทธิภาพของกระบวนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

มาลัย ถึกขุนทด, เกษม สวัสดี, พูนศักดิ์ แสงสันต์

14-21

การบริหารงานข่าวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

คงขวัญ กลิ่นจันทร์, ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์, อุณาโลม จันทร์รุ่งมณีกุล

39-46

การพัฒนานวัตกรรมรถเข็นเอนกประสงค์จากถุงน้ำยาล้างไตสำหรับผู้สูงอายุ ที่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว

พรนรินทร์ ศิลปะธรรม, นงณภัทร รุ่งเนย, โชติกา ผลสุข, พรรณนิภา อุดมขันธ์, ปราโมทย์ ตงฉิน, จินตนา ทองเพชร

ุ60-68