การสอนอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลยุทธ์การอ่านเพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี

Main Article Content

บุษราคัม อินทสุก

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียนของนักศึกษาปริญญาตรีโดยใช้การสอนอ่านที่เน้นกลยุทธ์การอ่าน  และเพื่อหากลยุทธ์การอ่านของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน 30 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการสอนที่เน้นกลยุทธ์การอ่าน   2)  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลัง 3) แบบสำรวจกลยุทธ์การอ่าน และ 4) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทดสอบ t


 ผลการวิจัย ดังนี้ 1) คะแนนทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ผลสำรวจกลยุทธ์การอ่านที่ใช้มากที่สุด ได้แก่ ก่อนอ่านใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีทำความเข้าใจบทอ่าน ( gif.latex?\bar{x}=1.93, S.D.=0.50) ระหว่างอ่านใช้การอ่านคร่าว ๆ ( gif.latex?\bar{x} =1.93, S.D.=0.58) และหลังอ่านใช้การตรวจสอบเวลาที่ใช้ในการอ่าน (gif.latex?\bar{x} =1.96, S.D.=0.41) ตามลำดับ   ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างพบว่ากลยุทธ์การอ่านช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน   งานวิจัยนี้ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการพัฒนาอาชีพของผู้เรียน และผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการอ่านของผู้เรียน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Office of the Education Council. Ministry of Education. National Education Plan (2017-2036).

Bangkok: Prigwan Graphic; 2017.

Jaengsangthong, W. Metacognitive Reading Strategies Used by Thai EFL University Students. Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities. 2016;11:1-13.

Narkprom, N., Phusiripinyo, W., and Saito, S. An Investigation of English Reading Problems of the 4th Year English Major Students, Faculty of Education, Phetchbun Rajabhat University. In Petchbun Rajabhat University 3rd National Conference, “Research of Rural Development”, July 22, 2016, Phetchbun Rajabhat University; 2016. 116-185.

Duangloy, M. Factors Affecting English Reading Problems of Students in Rajamangala University of

Technology Krungthep. Journal of Technical Education Rajamangala University of Technology

Thanyaburi 2015;1:153-67.

Saengpakdeejit, R. & Intaraprasert, C. Reading Strategies in Foreign Language Academic Reading: A Qualitative Investigation. Theory and Practice in Language Studies. 2014;12: 2599-2608.

Miller, J. W. Teaching Language Clues to Reading Comprehension. Reading Horizons: A Journal of Literacy and Language Arts 1977;1: 23-5.

Day, R. and Park, J. Developing Reading Comprehension Questions. Reading in a Foreign Language

;1: 60-73.

Kintch, W. and van Dijk, T. A. Toward a Model of Text Comprehension and Production. Psychological

Review 1978;5: 363-94.

Grabe, W. Reading in a Second Language: Moving from theory to practice. New York: Cambridge

University Press; 2009.

De Debat, E. Applying Current Approaches to the Teaching of Reading. English Teaching Forum

;1: 8-15.

Hatami, M. and Asl, H. The Reading Strategies Used by EFL Students: A case of Iranian Advanced English

Language Learners. Journal of Language Teaching and Research 2017;6:1223-28.

Par, L. The Relationship between Reading Strategies and Reading Achievement of the EFL Students.

International Journal of Instruction 2020;2: 223-38.

Amir, A. The Effects of Reading Strategies and Speed Reading on Students’ Reading Comprehension Skill in Higher Education. In Advances in Social Science, Education and Humanities Research Series, Seventh International Conference on Language and Arts. Dordrecht, The Netherlands: Atlantis Press 2018: 409-12.

Lee, H. Effectiveness of Reading Strategy Instruction for Korean EFL College Students. [dissertation]. Bloomington, IN: Indiana University; 2015.

Akkakoson, S. and Setobol, B. Thai EFL Students’ Use of Strategies English Texts. The Journal of

KMUTNB. 2009;3: 329- 42.

Chumworatayee, T. The Effect of Reading Strategy Instruction on Thai EFL Adult Learners’ Reading Strategy Awareness. LEARN Journal. 2017;1:135-148.

Wang, M. Effects of Metacognitive Reading Strategies Instruction on EFL High School Students’ Reading Comprehension, Reading strategies Awareness, and Reading Motivation. [dissertation]. Grainesville, FL: University of Florida; 2009.

Simpson, J. Perception of EFL Learners’ Use of Reading Strategies: A Case Study. Veridian E-Journal. 2018;4:730-44.

Brown, H. Principles of Language Learning and Teaching: a course in second language acquisition. 6th Edition. New York: Pearson Education, Inc; 2014.

Harmer, J. The Practice of English Language Teaching. 11th ed. London: Pearson Education Ltd; 2015.

Hung, D. and Ngan, V. Investigating Reading Strategies Used by EFL Students at Dong Thap University. Multidisciplinery Journals, Asian Journal of Education Research 2015;4:10-20.

Kucukoglu, H. Improving Reading Skills through Effective Reading Strategies. Procedia-Social and

Behavioral Sciences 2013;2013:709-14.