เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน เพื่อส่งบทความ

ในขั้นตอนการส่งบทความ ผู้แต่งต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกำหนดรายการตรวจสอบการส่งทุกข้อ ดังต่อไปนี้ และบทความอาจถูกส่งคืนให้กับผู้แต่งกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมด

 • ต้นฉบับต้องพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) เวอร์ชั่น 2010 หน้ากระดาษ A4 ความยาวไม่เกิน 8-10 หน้ากระดาษ รวมตาราง รูปภาพ และเอกสารอ้างอิง ด้านบนและด้านในเว้นห่างจากขอบกระดาษ 2.7 เซนติเมตร ด้านล่างและด้านนอกเว้นห่างจากขอบกระดาษ 1.5 เซนติเมตร มีเลขหน้ากำกับทุกหน้า ที่ด้านบนขวาของเอกสาร บทความต้องมีลักษณะดังนี้
  1.ชื่อเรื่องภาษาไทย พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนาขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
  2.ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 20 pt จัดกลางหน้า
  3.ชื่อผู้เขียนภาษาไทย พิมพ์ด้วย TH SarabunPSk ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่างจากชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 1 บรรทัด
  4. ชื่อผู้เขียนภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSk ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า เว้นห่างจากผู้เขียนภาษาไทย 1 บรรทัด
  5. หน่วยงาน สถานที่ทำงาน หรืออีเมล์ของผู้เขียนพิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 16 pt จัดกลางหน้า
 • - บทคัดย่อ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาในบทคัดย่อ พิมพ์ด้วยTH SarabunPSK ตัว
  ปกติ ขนาด 14 pt ความยาวไม่เกิน 300 ค้า ซึ่งควรประกอบด้วยรายละเอียดโดยสรุปของวัตถุประสงค์การวิจัย
  ระเบียบวิธีการวิจัยและผลของการวิจัยเป็นต้น
  - ค ำส ำคัญ 3-5 ค้า พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 pt ไม่ต้องคั่นด้วยเครื่องหมาย comma โดย
  เว้นห่างจากบทคัดย่อ 1 บรรทัด
  - Abstract พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 16 pt เนื้อหาใน Abstract พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัว
  ปกติ ขนาด 14 pt ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับบทคัดย่อและการเขียนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้านภาษา
  - Keywords มี 3-5 ค้า พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 pt เว้นห่างจาก abstract 1 บรรทัด
  - บทความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงล้าดับเหมือนกันดังนี้ คือ ชื่อเรื่อง, ชื่อผู้เขียน, หน่วยงาน, บทคัดย่อ,
  ค้าส้าคัญ, Abstract และ Keywords จากนั้นจึงตามด้วยเนื้อเรื่อง
  - เนื้อเรื่องภาษาไทย หรือ เนื้อเรื่องภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วย TH SarabunPSK ตัวปกติ ขนาด 14 pt จัดกระจายแบบ
  ไทย และจัดเป็นแบบ 1 คอลัมน์ควรประกอบด้วย บทน้า (Introduction) วัตถุประสงค์ (Objectives) ระเบียบวิธี
  วิจัย (Methodology) ผลการวิจัย (Results) หรือ ผลและวิจารณ์ผลหรืออภิปรายผล (Result & Discussion) สรุป
  ผลการวิจัย (Conclusion) และ ข้อเสนอแนะ (Suggestion )
 • โปรดกรอกข้อมูลผู้แต่งให้ครบทุกคน พร้อมทั้งอีเมล์

คำแนะนำในการตีพิมพ์ 

https://journal.pbru.ac.th/authors.html

อัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความที่ได้รับการอนุมัติตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

1. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นนักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 1,500 บาท
2. ผู้เขียนชื่อแรกที่เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ให้กำหนดค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความละ 2,500 บาท