ติดต่อ

งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาคารวิทยาภิรมย์ (อาคาร 14) ชั้น 7 38 หมู่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
โทรศัพท์: 0-3270-8629
อีเมล์:acad@mail.pbru.ac.th

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
Asst.Prof.Dr. Sudarat Chaichalerm
งานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 061-9805475

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

สุปราณี ผุดผ่อง
เบอร์โทรศัพท์ 089-1102392