วารสารวิจัยและนวัตกรรมท้องถิ่น  เป็นวารสารวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่ความรู้และทักษะใหม่ๆ  ที่มีลักษณะสร้างสรรค์มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับมนุษย์ สังคม ศิลปะวัฒนวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการใช้ความรู้สู่การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ การค้นหาองค์ความรู้ใหม่ หรือพิสูจน์ความรู้เดิม  โดยสื่อให้เห็นถึงเทคนิควิธี หรือกิจกรรมที่เกิดจากการคิดค้นขึ้นใหม่  หรือการนำสิ่งที่มีอยู่มาดัดแปลง ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ขอบเขตเนื้อหาในบทความที่สามารถนำมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารมีความครอบคลุมในเนื้อหาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องดังนี้ มานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  จิตวิทยา  การศึกษา  รัฐศาสตร์  นิติศาสตร์  สถาปัตยกรรมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน  วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประวัติศาสตร์  การบริหาร  การจัดการทรัพยากร  การท่องเที่ยว การตลาด นิเทศศาสตร์

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (2567): มกราคม - มิถุนายน 2567

เผยแพร่แล้ว: 2024-06-20

การสร้างมูลค่าและคุณค่าของเศษวัสดุจากป่าชุมชนตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ธัญรัศม์ ยุทธสารเสนีย์; สรรเพชร เพียรจัด; อุดมพงษ์ เกศศรีพงษ์ศา; ผกามาศ บุตรสาลี

23-31

ดูทุกฉบับ