PCFM  Vol.4  No.1

มกราคม - เมษายน 2564

Mental Health

เนื้อหาในเล่ม

บทบรรณาธิการ

สุขภาพจิต กับ ระบบบริการปฐมภูมิ /เวชศาสตร์ครอบครัว

จดหมายถึงบรรณาธิการ

ความเข้าใจที่ขาดหาย เมื่อใส่หน้ากากเข้าหากัน

นิพนธ์ต้นฉบับ

การศึกษาความชุกของภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ผลของสมาธิบำบัดแบบ SKT ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน

ประสิทธิภาพของการประยุกต์ปฏิบัติสมาธิ SKT7 เทียบกับการบริหารการหายใจแบบห่อปาก ในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี

การศึกษาความชุกของภาวะความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการนอนหลับและภาวะความสามารถของสมองบกพร่องเล็กน้อยในผู้สูงอายุ

ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกการรู้คิดในผู้สูงอายุที่มีภาวะรู้คิดบกพร่องระยะต้นในชุมชน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลิกบุหรี่สำเร็จของผู้ที่มาเข้ารับการรักษา ณ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสระบุรี

ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ในคลินิกการดูแลประคับประคอง รพ. แม่สอด จ. ตาก

รายงานผู้ป่วย

บทบาททีมเวชศาสตร์ครอบครัวทีมีต่อการดูแลต่อเนื่อง: กรณีศึกษาการจัดการผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

เผยแพร่แล้ว: 2021-04-27