ผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้าต่อการดูแลในวาระสุดท้ายของชีวิต ในคลินิกการดูแลประคับประคอง รพ. แม่สอด จ. ตาก

Main Article Content

ภมรรัตน์ ศรีธาราธิคุณ
ศิริจิต เนติภูมิกุล

บทคัดย่อ

ที่มา: การวางแผนการดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan: ACP) เป็นหนึ่งในกระบวนการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแต่การศึกษาเกี่ยวกับผลของการวางแผนการดูแลล่วงหน้ายังมีจํากัด


วัตถุประสงค์: ศึกษาผลของACP ต่อการใส่ท่อช่วยหายใจและสถานที่การเสียชีวิต


วิธีการศึกษา: การศึกษาจากเหตุไปหาผลแบบย้อนหลัง(retrospective cohort study)


ผลการศึกษา: ร้อยละ81.8 เป็นผู้ป่วยมะเร็งจากผู้ป่วยประคับประคอง292 รายได้ACP ร้อยละ74.3 โดยเป็นกลุ่มที่ทําการวางแผนการดูแลล่วงหน้าแบบผู้ป่วยและครอบครัวมีส่วนร่วม(Family Care Plan: FCP) ร้อยละ 28.1 และกลุ่มที่ครอบครัวเป็นผู้กําหนดการวางแผนการดูแลล่วงหน้า(Conventional Advance Care Plan: cACP) ร้อยละ 46.2 พบว่าcACP ลดโอกาสการใส่ท่อช่วยหายใจ(OR = 0.08, 0.015 - 0.423) ผู้ป่วยมะเร็งจะมีโอกาสใส่ท่อช่วยหายใจน้อยกว่าผู้ป่วยที่ไม่ใช่มะเร็ง(OR = 0.291, 0.100 - 0.847 ) ส่วนACP ไม่มีผลต่อสถานที่การเสียชีวิตปัจจัยที่มีผลต่อการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือการศึกษาสูง (OR 10.627, 2.074 - 54.397) การวินิจฉัยมะเร็ง(OR 0.374 , 0.180 - 0.776) เคยมีประวัติรับบริการที่ห้องฉุกเฉินในช่วง30 วันก่อนเสียชีวิต(OR 3.031, 1.260 - 7.289) จํานวนวันนอนโรงพยาบาลในช่วง 30 วันก่อนเสียชีวิต (OR 1.036, 1.009 - 1.063)


สรุป: การวางแผนการดูแลล่วงหน้าจะลดการใส่ท่อช่วยหายใจได้แต่สถานที่ในการเสียชีวิตจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการวางแผนการดูแลล่วงหน้าเพียงอย่างเดียว

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. กรมการแพทย์. แนวทางการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2557 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2557.
2. เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี. การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance care plan) | โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ [Internet]. www.budnet.org. 2554 [cited 2020 Aug 9]. Available from: http://www.budnet.org/sunset/node/213
3. Tran M, Grant M, Clayton J, Rhee J. Advance care decision making and planning. Aust J Gen Pract [Internet]. 2018 Nov 1 [cited 2020 Jul 28];47(11):753–7. Available from: https://www1.racgp.org.au/ajgp/2018/november/advance-care-decision-making-and-planning
4. Quinn KL, Stukel T, Stall NM, Huang A, Isenberg S, Tanuseputro P, et al. Association between palliative care and healthcare outcomes among adults with terminal non-cancer illness: Population based matched cohort study. BMJ [Internet]. 2020 Jul 6 [cited 2020 Nov 15];370:2257. Available from: http://dx.doi.org/10.1136
5. Thompson TDB, Barbour RS, Schwartz L. Health professionals’ views on advance directives: a qualitative interdisciplinary study. Palliat Med [Internet]. 2003 Jul 1 [cited 2020 Aug 2];17(5):403–9. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12882258
6. van Wijmen MPS, Pasman HRW, Widdershoven GAM, Onwuteaka-Philipsen BD. Continuing or forgoing treatment at the end of life? Preferences of the general public and people with an advance directive. J Med Ethics [Internet]. 2015 Aug 1 [cited 2020 Aug 17];41(8):599–606. Available from: https://jme.bmj.com/content/41/8/599
7. Cardona-Morrell M, Kim JCH, Turner RM, Anstey M, Mitchell IA, Hillman K. Non-beneficial treatments in hospital at the end of life: A systematic review on extent of the problem. Int J Qual Heal Care [Internet]. 2016 Sep 1 [cited 2020 Aug 26];28(4):456–69. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27353273/
8. Brinkman-Stoppelenburg A, Rietjens JAC, Van Der Heide A. The effects of advance care planning on end-of-life care: A systematic review [Internet]. Vol. 28, Palliative Medicine. SAGE Publications Ltd; 2014 [cited 2020 Nov 15]. p. 1000–25. Available from: http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269216314526272
9. ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 124 ตอน 16ก. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550. 2550.
10. สำนักวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์. List disease of Palliative care and Functional unit. บริษัท อาร์ต ควอลิไฟท์ จำกัด; 2559. 110 p.
11. กระทรวงสาธารณสุข. ชื่อตัวชี้วัด ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative Care) [Internet]. 2563 [cited 2020 Aug 26]. Available from: http://healthkpi.moph.go.th/kpi2/kpi-list/view/?id=778
12. Enguidanos S, Ailshire J, Davis L. Timing of Advance Directive Completion and Relationship to Care Preferences HHS Public Access. J Pain Symptom Manag. 2017;53(1):49–56.
13. Abel J, Pring A, Rich A, Malik T, Verne J. The impact of advance care planning of place of death, a hospice retrospective cohort study. BMJ Support Palliat Care [Internet]. 2013 Jun 1 [cited 2020 Aug 17];3(2):168–73. Available from: http://spcare.bmj.com/
14. Mack JW, Weeks JC, Wright AA, Block SD, Prigerson HG. End-of-life discussions, goal attainment, and distress at the end of life: Predictors and outcomes of receipt of care consistent with preferences. J Clin Oncol [Internet]. 2010 Mar 1 [cited 2020 Sep 6];28(7):1203–8. Available from: /pmc/articles/PMC2834470/?report=abstract
15. Van Der Steen JT, Van Soest-Poortvliet MC, Onwuteaka-Philipsen BD, Deliens L, De Boer ME, Van Den Block L, et al. Factors associated with initiation of advance care planning in dementia: A systematic review. J Alzheimer’s Dis [Internet]. 2014 [cited 2020 Aug 15];40(3):743–57. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24531163/
16. Stiel S, Heckel M, Seifert A, Frauendorf T, Hanke RM, Ostgathe C. Comparison of terminally ill cancer-vs. non-cancer patients in specialized palliative home care in Germany-A single service analysis. BMC Palliat Care. 2015;14(1):1–7.
17. Zheng L. How good is primary care at identifying patients who need palliative care? A mixed methods study. 2016;
18. Gutgsell KJ, Schluchter M, Margevicius S, Degolia PA, McLaughlin B, Harris M, et al. Music therapy reduces pain in palliative care patients: A randomized controlled trial. J Pain Symptom Manage. 2013 May 1;45(5):822–31.
19. กระทรวงสาธารณสุข. ร้อยละการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง มีกิจกรรม Family Meeting และมีการทำ Advance Care Planning (ACP) ร่วมกับผู้ป่วยและครอบครัว ปี งบประมาณ2564 [Internet]. HDC program. 2020 [cited 2020 Nov 15]. Available from: https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/report.php?source=pformated/format1.php&cat_id=b08560518ca0ebcaf2016dab69fb38b5&id=a67ee74a4c0ff3c775b591be4ec80086
20. Tan WS, Bajpai R, Ho AHY, Low CK, Car J. Retrospective cohort analysis of real-life decisions about end-of-life care preferences in a Southeast Asian country. BMJ Open [Internet]. 2019 Feb 1 [cited 2020 Aug 17];9(2). Available from: /pmc/articles/PMC6367977/?report=abstract
21. Bischoff KE, Sudore R, Miao Y, Boscardin WJ, Smith AK. Advance care planning and the quality of end-of-life care in older adults. J Am Geriatr Soc [Internet]. 2013 Feb [cited 2020 Jul 12];61(2):209–14. Available from: /pmc/articles/PMC3760679/?report=abstract
22. Kim S, Koh S, Park K, Kim J. End-of-life care decisions using a Korean advance directive among cancer patient-caregiver dyads. Palliat Support Care [Internet]. 2017 Feb 1 [cited 2020 Aug 17];15(1):77–87. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27804916/
23. Cheng SY, Lin CP, Chan HYL, Martina D, Mori M, Kim SH, et al. Advance care planning in Asian culture. Jpn J Clin Oncol. 2020 Sep 5;50(9):976–89.
24. สุนีย์ ณีศะนันท์. การรักษาที่ไม่เกิดประโยชน์ในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่อยู่ในโรงพยาบาล Non-Beneficial Treatments in Hospitalized Advance Stage Cancer Patients. สวรรค์ประชารักษ์เวชสาร. 2562;16.