จดหมายถึงบรรณาธิการ :ความเข้าใจที่ขาดหาย เมื่อใส่หน้ากากเข้าหากัน

Main Article Content

อรรถพล ฉัตรอารียกุล

บทคัดย่อ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้างในทุกๆวงการ  รวมถึงการปฏิบัติงานของทีมสุขภาพปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบ     COVID-19 ได้ก่อให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New normal) หลายๆอย่าง  หนึ่งในนั้นที่รู้จักและปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายคือการสวมหน้ากากอนามัย (Mask) เมื่อออกนอกบ้าน หลายสถานที่จะไม่ยอมให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าใช้บริการ  โดยเฉพาะสถานพยาบาลทุกแห่งจะมีกฎเคร่งครัดในเรื่องนี้มาก  ทำให้เกิดเหตุการณ์ “ใส่หน้ากากเข้าหากัน” ของทั้งทีมสุขภาพและผู้ป่วย

Article Details

How to Cite
1.
บท
จดหมายถึงบรรณาธิการ