ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่สำเร็จของผู้ที่มาเข้ารับการรักษา ณ คลินิกเลิกบุหรี่ โรงพยาบาลสระบุรี

Main Article Content

ศุภิสรา ธรรมสุรักษ์
ศรัณย์ วีรเมธาชัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่สําเร็จของผู้เข้ารับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสระบุรี


แบบวิจัย: Prognostic retrospective cohort study


วัสดุและวิธีการ: เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนของผู้เข้ารับการรักษาที่คลินิกเลิกบุหรี่โรงพยาบาลสระบุรีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 และติดตามผลการเลิกบุหรี่เป็นเวลา1 ปีนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติmultivariable logistic regression


ผลการศึกษา: ผู้เข้าร่วมวิจัยทั้งหมด158 คนเป็นผู้ที่เลิกบุหรี่สําเร็จ22 คนและไม่สําเร็จ136 คนพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่สําเร็จอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้แก่การได้รับยาNortriptyline ร่วมกับนํ้ายาบ้วนปากอดบุหรี่มีแนวโน้มเลิกบุหรี่ได้สําเร็จ5.37 เท่าของการรักษาแบบอื่น(Adjusted OR 5.37, 95% CI: 1.35-21.37, p-value 0.017) การติดนิโคตินระดับปานกลางมีแนวโน้มให้เลิกบุหรี่สําเร็จ9.14 เท่าของผู้ที่ติดนิโคตินระดับรุนแรง(Adjusted OR 9.14, 95% CI: 1.05-79.25, p-value 0.045) และการติดนิโคตินระดับน้อยมีแนวโน้มให้เลิกบุหรี่สําเร็จ11.62 เท่าของผู้ที่ติดนิโคตินระดับรุนแรง (Adjusted OR 11.62, 95% CI: 1.34-100.40, p-value 0.026)


สรุป: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลิกบุหรี่สําเร็จมากขึ้นได้แก่การได้รับยาNortriptyline ร่วมกับนํ้ายาบ้วนปากอดบุหรี่และการติดนิโคตินระดับน้อยถึงปานกลาง

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. Department of Health U, Services H. The Health Consequences of Smoking - 50 Years of Progress: A Report of the Surgeon General [Internet]. 2014[cited 2020 Feb 11]; Available from: www.cdc.gov/tobacco
2. ผลกระทบของการสูบบุหรี่. สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ [อินเทอร์เน็ต]. 2547[เข้าถึงเมื่อ 11 ก.พ. 2563]. เข้าถึงได้จาก: http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php?book=28&chap=6&page=t28-6-infodetail05.html
3. สถิติผู้เสียชีวิตจากบุหรี่. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) [อินเทอร์เน็ต]. 2557 [เข้าถึงเมื่อ 25 เม.ย.2563]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/News/2561/N31-08-61-1.aspx
4. Tobacco. World Health Organization. [Internet]. 2019[cited 2020 Feb 12]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco
5. El-Khoury Lesueur F, Bolze C, Melchior M. Factors associated with successful vs. unsuccessful smoking cessation: Data from a nationally representative study. Addict Behav. 2018 May 1;80:110–5.
6. พิรญาณ์ ปาสุวรรณ, เกรียงไกร กล้าประจันทร์, นิสากร สิงห์พูล, เสาวรินทร์ มีชูทรัพย์. ผลการให้คำปรึกษาร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพที่มีผลต่อการรับรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมการเลิกบุหรี่ คลินิกฟ้าใส โรงพยาบาลสระบุรี. 2559.
7. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Notriptyline for smoking cessation: A review. Nicotine Tob Res. 2005;7(4):491–500.
8. Khairod P, Apichartkulchai S, Thavorncharoensap M. Efficacy of Varenicline and Nortriptyline in Smoking Cessation : Indirect Comparison of Randomized Controlled Trials. 2013;40(4):31–9.
9. Hoogendoorn M, Welsing P, Rutten-van Mölken MPMH. Cost-effectiveness of varenicline compared with bupropion, NRT, and nortriptyline for smoking cessation in the Netherlands. Curr Med Res Opin. 2008;24(1):51–61.
10. จิรบูรณ์ โตสงวน, ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์. การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านงบประมานของมาตรการส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในประเทศไทย. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า. 2555.
11. อารยา ทองผิว, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา, สุรจิต สุนทรธรรม. คู่มือเวชปฏิบัติสำหรับการบำบัดโรคเสพยาสูบในผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประเทศไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินทวีกิจ; 2561.
12. Hughes JR, Stead LF, Hartmann-Boyce J, Cahill K, Lancaster T. Antidepressants for smoking cessation. Cochrane Database Syst Rev. 2014;2014(1).
13. Nides M. Update on Pharmacologic Options for Smoking Cessation Treatment. Am J Med. 2008;121 (4 SUPPL.):20–31.
14. França SA de S, das Neves ALF, de Souza TAS, Martins NCN, Carneiro SR, Sarges E do SNF, et al. Factors associated with smoking cessation. Vol. 49, Revista de Saude Publica. Universidade de Sao Paulo; 2015.
15. Hymowitz N, Cummings KM, Hyland A, Lynn WR, Pechacek TF, Hartwell TD. Predictors of smoking cessation in a cohort of adult smokers followed for five years. Tob Control. 1997;6 Suppl 2.
16. Hagimoto A, Nakamura M, Morita T, Masui S, Oshima A. Smoking cessation patterns and predictors of quitting smoking among the Japanese general population: A 1-year follow-up study. Addiction. 2010;105(1):164–73.
17. Benowitz NL. Nicotine addiction [Internet]. Schwartz RS, editor. Vol. 362, New England Journal of Medicine. Massachussetts Medical Society; 2010 [cited 2020 Feb 15]. p. 2295. Available from: http://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMra0809890
18. Kim Y, Cho WK. Factors associated with successful smoking cessation in Korean adult males: Findings from a national survey. Iran J Public Health. 2014 Nov 9;43(11):1486–96.
19. Lee CW, Kahende J. Factors associated with successful smoking cessation in the United States, 2000. Am J Public Health. 2007 Jan 8;97(8):1503–9.
20. Jampaklay A, Borland R, Yong HH, Sirirassamee B, Fotuhi O, Fong GT. Predictors of successful quitting among Thai adult smokers: Evidence from ITC-SEA (Thailand) survey. Int J Environ Res Public Health. 2015 Sep 25;12(10):12095–109.
21. Li L, Borland R, Yong HH, Fong GT, Bansal-travers M, Quah ACK, et al. Predictors of smoking cessation among adult smokers in Malaysia and Thailand: Findings from the International Tobacco Control Southeast Asia survey. Nicotine Tob Res. 2010 Oct;12(SUPPL. 1):S34.
22. Li L, Feng G, Jiang Y, Yong HH, Borland R, Fong GT. Prospective predictors of quitting behaviours among adult smokers in six cities in China: Findings from the International Tobacco Control (ITC) China Survey. Addiction. 2011;106(7):1335–45.
23. Bacha ZA, Layoun N, Khayat G, Hallit S. Factors associated with smoking cessation success in Lebanon. Pharm Pract (Granada). 2018;16(1).
24. Siahpush M, Borland R, Scollo M. Factors associated with smoking cessation in a national sample of Australians. Nicotine Tob Res. 2003 Jul 1;5(4):597–602.