การศึกษาความชุกของการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Main Article Content

วรัญรดา โรจนาบุตร
โสฬพัทธ์ เหมรัญช์โรจน์
ภรเอก มนัสวานิช
สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: การศึกษานี้ได้สืบค้นความชุกของการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย(Mild cognitive impairment) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2


ระเบียบวิธีวิจัย: ผู้เข้าร่วมการวิจัยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ทั้งหมด262 คนและวินิจฉัยภาวะMild Cognitive Impairment โดยเกณฑ์การวินิจฉัยของPetersen และคณะวัดระดับการรู้คิดโดยใช้แบบคัดกรองMontreal Cognitive Assessment (MoCA) ฉบับภาษาไทย


ผลการวิจัย: พบความชุกของMild cognitive impairment ร้อยละ 67.4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกพบว่าอายุเพิ่มขึ้น1 ปีมีแนวโน้มที่จะเกิดMild cognitive impairment มากขึ้นคิดเป็น 1.062 เท่า(95%CI = 1.024 – 1.103) และการใช้ยาMetformin มีแนวโน้มที่จะเกิดMild cognitive impairment มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยาMetformin คิดเป็น 2.440 เท่า(95%CI = 1.009 – 5.903) จํานวนปีการศึกษาเป็นปัจจัยป้องกันโดยผู้ที่มีจํานวนปีการศึกษา12-15 ปีมีแนวโน้มที่จะเกิดMild cognitive impairment น้อยกว่าผู้ที่มีจํานวนปีการศึกษาจํานวน0-5 ปีคิดเป็น 0.212 เท่า(95%CI = 0.070 - 0.639) และจํานวนปีการศึกษา≥ 16 ปีมีแนวโน้มที่จะเกิดMild cognitive impairment น้อยกว่าผู้ที่มีจํานวนปีการศึกษาจํานวน0-5 ปีคิดเป็น 0.043 เท่า (95%CI = 0.015 -0.122)


สรุปผล: พบความชุกของภาวะMild cognitive impairment จํานวนมากจึงควรมุ่งเน้นถึงการearly detection และจัดการภาวะMild cognitive impairment เพื่อให้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ

References

1. กลุ่มโรคไม่ติดต่อ. ประเด็นสารรณรงค์วันเบาหวานโลกปี 2561. กรมควบคุมโรค ส; 2561.
2. CentersforDiseaseControlandPrevention. Incidence of Diagnosed Diabetes 2018 [Available from: https://www.cdc.gov/diabetes/data/statistics-report/incidence-diabetes.html.
3. Yukiko Mori AF, Hidetomo Murakami, Kyoko Kohashi, Tsutomu Hirano and Mitsuru Kawamura. Increased detection of mild cognitive impairment with type 2 diabetes mellitus using the Japanese version of the Montreal Cognitive Assessment: Apilot study. Neurology and Clinical Neuroscience. 2015(3).
4. Munshi MN. Cognitive Dysfunction in Older Adults With Diabetes: What a Clinician Needs to Know. Diabetes Care. 2017;40.
5. Wei Li LS, Guanjun Li, Shifu Xiao. Prevalence, Influence Factors and Cognitive Characteristics of Mild Cognitive Impairment in Type 2 Diabetes Mellitus. Front Aging Neurosci. 2019;2019.
6. WG C. Sampling techniques. 3rd ed. New York: John Wiley & Sons; 1977.
7. F Portet PJO, P J Visser, G B Frisoni, F Nobili, Ph Scheltens, B Vellas, J Touchon, the MCI Working Group of the European Consortium on Alzheimer's Disease (EADC). Mild cognitive impairment (MCI) in medical practice: a critical review of the concept and new diagnostic procedure. Report of the MCI Working Group of the European Consortium on Alzheimer's Disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2006;2016(77):714-8.
8. Tangwongchai S CT, Phanasathit M, Akkayagorn L, Hemrungrojn S, Phanthumchinda K, Nasreddine ZS. The Validity of Thai version of The Montreal Cognitive Asseement (MoCA-T). Dement Neuropsychol. 2009.
9. Kannayiram Alagiakrishnan NZ, Laurie Mereu, Peter Senior and Ambikaipakan Senthilselvan. Montreal Cognitive Assessment Is Superior to Standardized Mini-Mental Status Exam in Detecting Mild Cognitive Impairment in the Middle-Aged and Elderly Patients with Type 2 Diabetes Mellitus. BioMed Research International. 2013;2013.
10. หล่อตระกูล ม, editor. บทที่ 31 เครื่องมือประเมินปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช2544.
11. ธนา นิลชัยโกวิทย์ มห, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช. การพัฒนาแบบสอบถาม Hospital Anxiety and Depression Scale ฉบับภาษาไทยในผู้ป่วยโรคมะเร็ง. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2539;41(1):18-30.
12. ศรนรินทร์ กาญจนะโนพินิจ สเ, ฐิตวี แก้วพรสวรรค์. การศึกษาคุณสมบัติการวัดของแบบคัดกรอง Cognistat ฉบับภาษาไทย. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. 2014.
13. Yun Jeong Lee HMK, Na Kyung Kim,Ju Yeon Yang,Jung Hyun Noh,Kyung Soo Ko,Byoung Doo Rhee. Factors Associated for Mild Cognitive Impairment in Older Korean Adults with Type 2 Diabetes Mellitus. Diabetes Metab J. 2014.
14. Coredath Venugopal Lalithambika CSA, Lakshmi Ammal Saraswathy, Renjitha Bhaskaran. Cognitive Impairment and its Association with Glycemic Control in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Indian Journal of Endocrinology and Metabolism. 2019.
15. Louren Blanquisco JEA, Bonifacio Buno II, Laura Trajano-Acampado, Alvin Cenina, Darby Santiago. Factors Associated with Mild Cognitive Impairment among Elderly Filipinos with Type 2 Diabetes Mellitus. Journal of the ASEAN Federation of Endocrine Societies. 2017;2017.
16. Wennberg AMV, Hagen CE, Edwards K, Roberts RO, Machulda MM, Knopman DS, et al. Association of antidiabetic medication use, cognitive decline, and risk of cognitive impairment in older people with type 2 diabetes: Results from the population-based Mayo Clinic Study of Aging. Int J Geriatr Psychiatry. 2018;33(8):1114-20.
17. Chaudhari K. Metformin and cognition from the perspectives of sex, age, and disease. GeroScience. 2020;42:97.
18. Koekkoek PS. Cognitive function in patients with diabetes mellitus : guidance for daily care. Lancet Neural. 2015;14.
19. Hopkins R. Management of Adults With Diabetes and Cognitive Problems. the American Diabetes Association. 2016.