การศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ในศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

Main Article Content

ปาจรีย์ ศรมยุรา

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์


วิธีวิจัย: ศึกษาแบบภาพตัดขวางเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคัดกรองภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า (Thai HADS) วิเคราะห์ความชุกรายงานด้วยสถิติร้อยละและหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้าด้วยสถิติSimple logistic regression กับMultiple logistic regression นําเสนอด้วยCrude OR และadjusted OR


ผลการศึกษา: ความชุกของภาวะวิตกกังวลในผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับร้อยละ23.26 โดยความชุกในเพศชายเท่ากับร้อยละ18.26 มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ได้แก่รายได้ที่ไม่พอเพียงและอายุที่เพิ่มขึ้นในเพศหญิงได้แก่รายได้ที่ไม่พอเพียงและประวัติสูบบุหรี่และความชุกของภาวะซึมเศร้าในผู้ป่วยเบาหวานเท่ากับร้อยละ23.92 โดยความชุกในเพศชายเท่ากับร้อยละ20 และเพศหญิงเท่ากับร้อยละ26.34 มีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในเพศชายได้แก่อายุที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่ไม่พอเพียงและประวัติสูบบุหรี่ในเพศหญิงได้แก่รายได้ที่ไม่พอเพียงและประวัติสูบบุหรี่


สรุป: ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้ารายได้ที่ไม่พอเพียงประวัติสูบบุหรี่และอายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธ์กับภาวะวิตกกังวลและซึมเศร้า

Article Details

How to Cite
1.
บท
นิพนธ์ต้นฉบับ